NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verdroging Kennemerduinen succesvol bestreden

21 sept 2007

De verdroging van het nationaal park Zuid-Kennemerland is verregaand bestreden. Dat blijkt ruim vijf jaar na het stopzetten van de drinkwaterwinning in de Kennemerduinen uit onderzoek van het waterleidingbedrijf PWN. De grondwaterstand in de duinen is aanzienlijk gestegen en in driekwart van de duinvalleien groeien weer vochtminnende planten zoals parnassia, duizendguldenkruid en diverse soorten orchideeën. De door omwonenden gevreesde grondwateroverlast aan de duinrand is uitgebleven.

Metingen
Om de gevolgen van het stopzetten van de waterwinning goed te kunnen volgen, is de grondwaterstand in de afgelopen jaren op tientallen plaatsen gemeten. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de grondwaterstand in de duinen één tot enkele meters is gestegen. In de woonwijken aan de duinrand is het grondwater, mede door de aanleg van drainagesystemen, niet of nauwelijks omhoog gekomen. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat deze in een aantal wijken tot enkele decimeters is gedaald.

Stopzetten pompen
Na ruim honderd jaar grondwaterwinning werden de pompen op 1 mei 2002 stopgezet. Dat was nodig om de verdroging van dit unieke duinlandschap tegen te gaan, maar ook omdat de waterzuivering bij Overveen niet meer aan de toenmalige eisen voldeed. Het besluit tot stopzetting was destijds omstreden, omdat de vrees bestond voor grondwateroverlast aan de duinrand. Kelders, kruipruimten en tuinen zouden onder water komen te staan, zo verwachtte men destijds.

Maatregelen
Vanwege voorziene problemen namen PWN, de provincie en de betrokken gemeenten destijds maatregelen, zoals de aanleg van drainagesystemen, die het overtollige water moesten afvoeren. Ook werden laaggelegen terreinen opgehoogd. Het waterschap zorgde voor het graven van sloten en woningeigenaren konden drie jaar lang een beroep doen op subsidie, waarmee bijvoorbeeld kelders waterdicht konden worden gemaakt. In totaal werd hierbij € 12 miljoen geïnvesteerd en maakten ruim 300 woningbezitters gebruik van de subsidiemogelijkheid. Deze maatregelen werden overigens niet alleen getroffen vanwege de stopzetting van de grondwaterwinning, maar ook om de toegenomen regenval te kunnen verwerken.

Uniek
Vijf jaar na de start van het project zijn de doelstellingen behaald. De natuur heeft zich hersteld en nergens in Nederland is verdroging op zo’n grote schaal bestreden. Ook voor wat betreft de aanpak van grondwateroverlast vervult het project een voorbeeldfunctie. Vanwege de goede resultaten werd het project deze week afgesloten tijdens een bestuurlijk overleg met alle betrokken overheden en organisaties.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet