NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen ontkoppeling van milieu en ruimtelijke ordening

28 sept 2007
Er komt voorlopig toch geen ontkoppeling van milieu en ruimtelijke ordening, heeft minister Cramer van VROM gezegd in het Kamerdebat over luchtkwaliteit.
Het had veel beroering in provincieland gegeven toen zij had aangekondigd de discussie over ontkoppeling op de lange termijn te willen openen. De Kamerfracties aan linkerzijde lieten tijdens het debat weten, hier niets in te zien. Ruimtelijke plannen moeten getoetst blijven op hun consequenties voor luchtkwaliteit. Minister Cramer sprak van een ongelukkige formulering in haar brief. Met lange termijn bedoelde ze na 2015 als de lucht naar verwachting weer schoon is. Ze had niet bedoeld verwarring te zaaien en neemt het dus terug.

Ook de ‘gevoelige bestemmingen’ zorgden voor commotie. Remi Poppe (SP) verhaalde over plannen in Veldhoven om een school voor meervoudig gehandicapte kinderen op 40 meter van een snelweg te bouwen. Hij vindt dat de minimale afstand 300 meter zou moeten zijn. Minister Cramer wil voor gevoelige bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven en crèches een afstand tot 100 meter van een snelweg en 50 meter tot een provinciale weg voorschrijven. Of bejaarden- verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen ook worden gerangschikt onder gevoelige bestemmingen, wat Boris van der Ham (D66) graag wil, wordt nog nader bezien.

Nieuwe ziekenhuizen wil de minister in ieder geval niet beperken in hun afstand tot een drukke weg, gezien hun verkeers¬aantrekkende werking en goede luchtbehandelinginstallaties. De ontwerp-AMvB die dit gaat regelen wordt al op 1 november naar de Raad van State (RvS) gestuurd voor advies. De minister zegde toe om daarna samen met dat advies ook een onderbouwing over de gekozen afstanden naar de Kamer te sturen.

Het onderwerp luchtkwaliteit heeft niet alleen voor minister Cramer, maar ook voor minister Eurlings een hoge prioriteit. Na een plenair debat in de grote zaal haastte hij zich om bij de commissie aan te schuiven om zijn plannen voor innovaties voor schonere mobiliteit toe te lichten. Beide ministers verwachten ook veel van de commissie ‘doorlichting en versnelling besluitvorming’ onder leiding van Elverding. De Kamer wil invloed op de exacte formulering van de opdracht voor deze commissie en dringt verder aan op een bestuurlijke lus waardoor RvS-procedures kunnen worden verkort.

Bron IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet