NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vertrouwen Kamer in aanpak verdroging

28 sept 2007

De Tweede Kamer heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de aanpak van de verdroging door de minister van LNV en de provincies. Aanleiding voor overleg van 25 september waren vragen van de zijde van LTO over de status van de door de provincies selecteerde zogenoemde TOP-gebieden, waar de verdroging wordt aangepakt, en of deze lijsten kunnen rekenen op voldoende draagvlak. De minister had de provincies gevraagd op deze vragen te reageren om vervolgens de Kamer hierover te kunnen informeren.

De minister stelde vast dat in alle provincies, behalve Fryslân, de TOP-lijsten bestuurlijk zijn vastgesteld. Een aantal provincies geven aan een prioritering te kennen voor het aanpakken van de TOP-gebieden. Voorts geven alle provincies aan bij het opstellen van de TOP-lijsten aspecten als kosteneffectiviteit, haalbaarheid en draagvlak te hebben meegewogen. Alle provincies geven aan dat er voldoende draagvlak is voor de aanpak van de TOP-gebieden, aldus de minister. Zij gaat er van uit dat ook in Fryslân een gedragen TOP-lijst spoedig bestuurlijk zal zijn vastgesteld. Op de vraag van de kamer of er voldoende geld is, meldde de minister dat er voldoende middelen in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn opgenomen om de verdroging aan te pakken.

CDA, PvdA, SP en SGP zeiden nu voldoende zekerheid te hebben dat met de gepresenteerde TOP-lijsten de verdroging voortvarend zal worden aangepakt. Alleen de VVD had onvoldoende vertrouwen in het draagvlak en was van mening dat te veel gebieden waren opgenomen om volmondig ja te kunnen zeggen tegen de TOP-lijsten. CDA en SGP wezen op het belang van draagvlak in de regio en op de wenselijkheid om zonodig een fasering aan te brengen in de aanpak van gebieden. De minister zei er van uit te gaan dat de provincies hierin zullen voorzien, gezien de positieve ervaring van gebiedsgerichte aanpak door provincies in onder meer de reconstructie. Maar zij zou dit punt meegeven aan de provincies. De midterm review van het ILG in 2010 zal worden benut om te beoordelen hoe het staat met de voortgang en de benodigde middelen. Eventueel zouden dan zonodig kleine aanpassingen kunnen plaatsvinden onder voorwaarden, mocht dat echt wenselijk blijken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet