NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mogelijkheid agrarisch productiepark onder de loep

21 sept 2007

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen de mogelijkheden verkennen voor de ontwikkeling van een agroproductiepark in Overijssel waar grote(re) intensieve veehouderijen samen kunnen werken met bijvoorbeeld verwerkende bedrijven. De samenwerking en clustering van grote bedrijven op een locatie in de directe nabijheid van goede infrastructuur kan volgens GS veel voordelen met zich meebrengen. Dat schrijven ze in een brief aan Provinciale Staten naar aanleiding van de discussie over de ontwikkeling van grootschalige intensieve veehouderij in Overijssel.

In de discussie van Provinciale Staten kwam de vraag aan de orde of de ontwikkeling van grootschalige intensieve veehouderijen past in het kleinschalige landschap van Overijssel. GS zijn van mening dat dit afhankelijk is van de plaats waar het om gaat.

“Landbouwontwikkelingsgebieden zijn met name bestemd om de ontwikkeling van intensieve veehouderij mogelijk te maken. Maar lang niet overal kan alles!” stelt gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, water en landbouw). “In het Reconstructieplan Salland-Twente is opgenomen dat bedrijven zich in landbouwontwikkelingsgebieden kunnen vestigen op voorwaarde dat ze goed worden ingepast in het landschap, goed bereikbaar zijn en aan de milieueisen kunnen voldoen.”

De provincie adviseert en stimuleert gemeenten om een Ontwikkelingsplan op te stellen voor de landbouwontwikkelingsgebieden, met een visie op de gewenste ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit in het gebied. “De Overijsselse gemeenten zijn daar nu druk mee bezig”, zegt Jansen. GS zien geen reden om het Reconstructieplan uit 2004 aan te passen. Er is de laatste tijd op een aantal plekken in de provincie onrust ontstaan over plannen voor de vestiging of uitbreiding van grotere varkensbedrijven of pluimveeboeren. Ook in gebieden die daarvoor in overleg met alle betrokken partijen in het reconstructieplan zijn aangewezen.

“De reconstructie is onder meer bedoeld om intensieve veehouderijen vanuit kwetsbare gebieden te verplaatsen. Dan moet er uiteraard elders ruimte voor hen zijn, en die is er met name in de landbouwontwikkelingsgebieden”, aldus de gedeputeerde. “Verder willen we onderzoeken of er kansen zijn om een agrarisch productiepark te ontwikkelen op een locatie die goed bereikbaar is over de weg. We willen daarbij voortbouwen op de ideeën die hierover zijn ontwikkeld in de A1-eiwitcorridor, een samenwerkingsproject van bedrijven uit de intensieve veehouderijsector, Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, kennisinstellingen, het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster en de provincies Gelderland en Overijssel.”

De verkenning moet ook antwoord geven op de vraag of de provincie door middel van ontwikkelingsplanologie een actieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een agrarisch productiepark. Ook grootschalige bedrijven die niet inpasbaar zijn in het buitengebied zouden zich op zo’n locatie moeten kunnen vestigen, zo schrijven GS in hun brief. De brief wordt besproken in de Statencommissie Ruimte, Duurzaamheid en Water van 10 oktober aanstaande. In het Reconstructieplan is de mogelijkheid van het clusteren van gezinsbedrijven op projectlocaties opgenomen. Op dergelijke locaties kunnen (gezins)bedrijven samenwerken en zo schaal- en duurzaamheidsvoordelen realiseren. Vorige week gaf de gemeenteraad van Hof van Twente groen licht voor de ontwikkeling van een zogeheten varkenscluster in de Markelose Broek.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet