NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra mosselvergunning belemmert herstel Waddenzee

21 sept 2007

Het ministerie van LNV doet nog niets om het noodzakelijke natuurherstel in de Waddenzee te realiseren, maar geeft wel steeds meer ruimte voor mosselvisserij. Op 3 september gaf LNV een éxtra vergunning af voor vervroegde najaarsvisserij. Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging worden door het huidige visserijbeleid keer op keer gedwongen om via de voorzieningenrechter op te komen voor de belangen van de natuur. Dit keer heeft De Raad van State helaas geen halt toegeroepen aan de extra vergunning voor mosselzaadvisserij.

Enkele uren nadat de vergunning was verleend konden de vissers al beginnen met het opvissen van mosselzaad. De helft van het mosselzaad was daardoor al opgevist voordat de Raad van State zich over de, door natuurorganisaties aangekaarte, kwestie kon buigen. Het gaat om extra visserij op zogenaamde instabiele onderwaterbanken in de westelijke Waddenzee. Ministerie en mosselsector gaan ervan uit dat deze banken verloren gaan door storm of vraat door zeesterren als ze niet snel worden opgevist. Wetenschappelijke inzichten geven echter aan dat zo’n ‘instabiele’ onderwaterbank kan uitgroeien tot een meerjarige mosselbank, mits die met rust gelaten wordt. Onlangs werd hierover gepubliceerd in een audit, die door een vijftal wetenschappers is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging.

In de Waddenzee verkeren de overstroomde zandbanken met schelpdierbanken, onder meer door schelpdiervisserij, in een slechte staat, net als de daarvan afhankelijke vogelsoorten zoals eider en topper. Vogelbescherming vindt dat de kustnatuur nu eerst ruimte voor herstel moet krijgen. Ook het ministerie van LNV geeft in haar eigen Natura 2000-doelendocument en de concept-Natura 2000-aanwijzingsbesluiten aan dat het herstel van onderwatermosselbanken noodzakelijk is.

De Raad van State oordeelde dat door de vergunde mosselzaadvisserij geen effecten op instabiele wilde mosselbanken ontstaan die onomkeerbare gevolgen hebben; noch voor de overstroomde zandbanken met schelpdierbanken, noch voor de voedselvoorraad van eidereenden en andere kwalificerende vogelsoorten van de Waddenzee.

Vogelbescherming hoopt dat de Raad van State tijdens de bodemprocedure mosselvisserij voorjaar 2006, die dit najaar ter zitting zal komen, wel in het voordeel van de natuur zal besluiten. Het eerdergenoemde auditverslag zal in deze procedure een belangrijke rol spelen.

De Waddenzee is niet alleen nationaal, maar ook internationaal van groot belang. Voor miljoenen vogels bestaat er geen alternatief om tijdens de trek bij te tanken, te broeden of te overwinteren. Wilde schelpdierbanken, zoals mosselzaadbanken, zijn een belangrijk element in het kustgebied: niet alleen als voedsel voor vogels, maar óók vanwege de sedimentvangende functie als bouwer van wadplaten. De banken zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit in de kustwateren. Ze vormen bovendien een belangrijke buffer voor de zeespiegelstijging door klimaatverandering.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet