NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurontwikkeling zuiderdiep op goeree-overflakkee positief beoordeeld

9 okt 2007

Voor de natuurontwikkeling in de Zuiderdieppolders is een milieueffectrapportage opgesteld die positief is beoordeeld door een onafhankelijke MER-commissie. Dit betekent dat de gemeentes Goedereede en Dirksland verder kunnen met de benodigde planontwikkeling.

Voor de Zuiderdieppolders is een plan in ontwikkeling om 400 hectare agrarisch gebied om te vormen tot een zout intergetijdegebied met hoge natuurwaarden en mogelijkheden voor de recreatie. Tevens zijn er voornemens om een gezond en duurzaam watersysteem in te richten voor landbouw, natuur en recreatie door aanleg van een zoetwaterkanaal. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan waterkwaliteit en waterkwantiteit op Goeree-Overflakkee.

De initiatiefnemers van het plan, de stuurgroep Deltanatuur, Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland hebben een milieueffectrapport laten opstellen over de plannen voor de Zuiderdieppolders door ingenieursbureau DHV in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied. Volgens de Wet Milieubeheer moet een dergelijke milieueffectrapportage worden beoordeeld door de Commissie MER, een onafhankelijk adviesorgaan van de ministers van VROM en LNV en het bevoegd gezag.

De Commissie MER heeft geoordeeld dat in het milieueffectrapport Zuiderdiep alle essentiële informatie aanwezig is. Hierdoor kan het milieubelang een volwaardige rol spelen in de besluitvorming. De Commissie MER oordeelt tevens dat de alternatieven goed zijn onderzocht op de relevante milieueffecten en op de effecten op de landbouw. De Commissie MER heeft ook gekeken naar het door de Maatschap Biemond ingediende alternatief ”Beter Plan Zuiderdiep”. Hierover zegt de Commissie dat dit alternatief niet voldoet aan de doelstellingen voor natuur en water in dit project. Zij kan er dan ook mee instemmen dat dit alternatief niet volwaardig is meegenomen in de milieueffectrapportage. Wel beveelt de Commissie MER aan om nog eens goed te bekijken of de grond die vrijkomt bij natuurinrichting van de polders kan worden gebruikt voor aanleg van eilandjes in het Haringvliet.

Op basis van dit positieve advies van de Commissie MER kunnen de gemeentebesturen van Goedereede en Dirksland de discussie over het alternatief ”Beter Plan Zuiderdiep” afronden en verder met de vervolgstappen in de planontwikkeling. Komende maanden zullen alle reacties die zijn binnengekomen op het MER en het voorontwerp bestemmingsplan worden verwerkt. Met name de recreatie-invulling van het plan vraagt nog de nodige aandacht. In overleg met de partners zal een aangepaste inrichtingsschets worden gemaakt. Op 30 oktober a.s. wordt deze gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Achtergrondinformatie
De stuurgroep Deltanatuur bestaat uit de volgende organisaties: de ministeries van LNV en V&W, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de Dienst Landelijk Gebied, het Waterschap Hollandse Delta, diverse gemeentes, Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet