NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voorbereidingen herkaveling Schinveldse Es

12 okt 2007

Op verzoek van de gebiedscommissie Vitaal Platteland heeft Gedeputeerde Staten besloten om voorbereidingen te treffen voor herverkaveling van de Schinveldse Es. Bij deze voorbereiding zijn onder andere de gemeente, Waterschap Roer en Overmaas, natuurmonumenten en vertegenwoordigers van de landbouw, de paardenhouderij en heemkunde betrokken. Een en ander zal in een inrichtingsplan (voorbereidingsplan) worden uitgewerkt dat naar verwachting begin 2008 klaar is. Hierbij zullen belanghebbenden en bewoners betrokken worden. Na instemming door Gedeputeerde Staten volgt de ter inzage legging en bezwaarprocedure. Daarna kan de daadwerkelijke herverkaveling (perceelsruiling) plaatsvinden. De gebiedscommissie levert daarmee een bijdrage aan de vitaliteit van ons platteland.

Een aantal jaren geleden is gestart met de realisatie van een groot grensoverschrijdend natuurgebied in Onderbanken. In een gedeelte van het gebied hebben beken inmiddels hun natuurlijke loop herkregen en zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd. Schotse hooglandrunderen zorgen voor een natuurlijke begrazing. Er doet zich echter nog een knelpunt voor op de Schinveldse Es, plaatselijk beter bekend als het Bosveld. Dit gebied kenmerkt zich door een groot aantal kleine percelen, die voornamelijk voor verschillende doeleinden in de hobbysfeer worden gebruikt en die zijn voorzien van afrastering en stalletjes in allerlei vormen en kleur. Dit geeft een verrommelde indruk, die niet past bij een natuur- en recreatiegebied. Het gedeelte van de Es dat is bestemd als natuurgebied, is voor een groot gedeelte in handen van Natuurmonumenten. De vele kleine particuliere eigendommen in het gebied staan een doelmatig natuurbeheer en agrarisch gebruik in de weg. De afgelopen jaren is door Natuurmonumenten getracht om deze eigendommen op te kopen of op vrijwillige basis te verplaatsen. Voor een aantal perceeltjes is dit niet gelukt.

De bedoeling van de herverkaveling is om de bestaande particuliere percelen te verplaatsen naar een gebied dichter bij de kern Schinveld. Deelname aan deze ruiling wordt door de nieuwe Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) verplicht. De gebiedscommissie stelt hierbij als voorwaarde dat niemand er op achteruit gaat. Bovendien wordt onderzocht of het mogelijk is om extra voorzieningen ten behoeve van hobbypercelen aan te leggen. Ook zal er aandacht zijn voor de in het gebied aanwezige schansen, grafheuvels en mogelijke andere middeleeuwse restanten. Daarnaast is ook water een belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het inrichtingsplan. Het voornemen is om enkele delen van de Ruscherbeek, met een lengte van ca. 1,5 km, in te richten met een minder diepe natuurlijker bedding.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet