NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ministerraad stemt in met 'drieluik' dieren

12 okt 2007

De ministerrraad heeft ingestemd met de Nota Dierenwelzijn, de Nationale Agenda Diergezondheid en het wetsvoorstel Dieren, het zogenoemde ?drieluik? dieren. De inzet is te komen tot verdere verbetering van het dierenwelzijn en diergezondheid. Handhaving van bestaande regels wordt de komende jaren geďntensiveerd.


De mens bepaalt in hoge mate het leven van dieren. Daarom is de samenleving verantwoordelijk voor gezondheid en welzijn van dieren. Het gaat hier niet alleen om landbouwhuisdieren maar bijvoorbeeld ook om vissen, gezelschapsdieren en circusdieren. Het kabinet vindt dat de houder (boer Šn burger) primair verantwoordelijk is voor zijn dier. Maar ook het koopgedrag van de burgers als consument is, bewust of onbewust, bepalend voor het welzijn van productiedieren. Daarom moeten de primaire sector, ketenpartijen, detailhandel, maatschappelijke organisaties en de overheid met elkaar samenwerken om consumenten in staat te stellen bewust te kiezen. Daarnaast is het garanderen van een basisniveau de taak van de overheid.


Uit onderzoek blijkt dat er ondanks de tot op heden gezette stappen, nog welzijnsknelpunten zijn. Inzet is de verbetering van dierenwelzijn in de eerste plaats via het EU-spoor te realiseren. Gezien het lastige krachtenveld binnen de EU, kan niet alles op korte termijn worden opgepakt, terwijl er in Nederland welzijnsonderwerpen op de agenda staan die nu vragen om een aanpak. Het kabinet gaat hier zelf actief met gelijkgestemde Noordwest Europese lidstaten mee aan de slag. Daarnaast moet de sector met deze onderwerpen zelf aan het werk en kan hierin een voorsprong nemen binnen de EU. Waar het binnen de EU niet snel genoeg gaat of de sector de verantwoordelijkheid niet neemt, zal het kabinet dit nationaal regelen.


De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn maakt onderdeel uit van een bredere trend naar verduurzaming van onze samenleving. De inzet van het kabinet is dat de samenleving de komende jaren meer inzicht krijgt ˇn, en respect ontwikkelt v˘˘r het natuurlijke gedrag van dieren en de daaraan gerelateerde behoeften van dieren in hun omgeving. De Nederlandse samenleving zal qua dierenwelzijn in de Europese voorhoede opereren. Deze ambitie wil het kabinet realiseren via vijf langetermijndoelstellingen. Deze doelstellingen zijn voor de verschillende diercategorie‰n uitgewerkt in concrete acties voor de komende jaren. Zoals aan het ontwikkelen van nieuwe, duurzame en welzijnsvriendelijke stallen, een convenant tussen overheid, producenten, verwerkende industrie, supermarkten en horeca voor duurzaam vlees, het transport van dieren verbeteren en op termijn geen lange afstandtransport voor slachtvee, een langjarig houdverbod bij dierenmishandeling en de verplichting van Identificatie en Registratie van honden.


De opvattingen over dierenwelzijn lopen sterk uiteen. Over een aantal onderwerpen brengt minister Verburg via een publiek debat partijen bij elkaar. Hiervoor zal de komende jaren een apart programma worden opgesteld.


De Nationale Agenda Diergezondheid beschrijft de visie, de koers en de acties voor de periode 2007-2015 op het gebied van diergezondheid. Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' wil het kabinet meer aandacht geven aan preventie van dierziekten om niet langer van crisis naar crisis te hoeven hollen. Dit kan alleen slagen als dierhouders, maatschappelijke organisaties en de overheid de handen in ‚‚n slaan en tot gezamenlijke acties overgaan. Ook wordt het beleid voor diergezondheid verbreed naar alle dieren. Het ministerie van LNV zal zich ook buigen over de gezondheidsproblemen van gezelschapsdieren, dieren in de natuur en paarden. Verder zal er ook gekeken worden naar de gezondheid van dieren in het algemeen en niet alleen naar dierziekten.


De Nationale Agenda Diergezondheid wordt gebruikt om de Nederlandse inbreng bij de uitwerking van de door de Europese Commissie gelanceerde strategie diergezondheid 2007-2013 te bepalen en om de nationale koers waar nodig bij te stellen. Het accent van de activiteiten van de overheid ligt naast wet- en regelgeving op communiceren, faciliteren, kennisontwikkeling en kennisoverdracht.


De Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid worden naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel Dieren wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet