NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer wil extra geld voor weidevogelbeheer

19 okt 2007

In het wetgevingsoverleg over het onderdeel natuur van de begroting van LNV op 15 oktober heeft de Tweede Kamer liefst 37 moties en amendementen ingediend. Veel van de moties hebben betrekking op dierenwelzijn. Maar de Kamer ging ook uitgebreid in op de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, op de nationale landschappen, het beheer van natuur en landschap en het soortenbeleid.
Veel Kamerfracties (met uitzondering van CDA en VVD) pleiten voor een sterkere greep van het rijk op de EHS en de Nationale Landschappen. Zo pleit de PvdA voor een rijksstructuurvisie voor de EHS, andere partijen voor een nationale taskforce. Groen Links en ChristenUnie tonen zich voorstander van een Algemene Maatregel van Bestuur voor de bescherming van de Nationale Landschappen.
CDA en VVD dienden een amendement in om zes miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het weidevogelbeheer. Andere partijen (D66, VVD) dienden hiervoor ook amendementen in, maar met een ander dekkingsvoorstel. Een aantal partijen pleitte voor meer (structureel) geld voor het zogenoemde soortenbeleid. Het is de bedoeling dat de provincies dit beleid gaan regisseren volgens de leefgebiedenbenadering. Daarover worden dit najaar nadere afspraken gemaakt tussen het IPO en minister Verburg. Voldoende budget voor de uitvoering ervan is nog het voornaamste knelpunt. De Kamer wil daar nu in voorzien. Minister Verburg heeft alle amendementen ontraden.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet