NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies zetten zich in voor Mooi Nederland

2 nov 2007

IPO en VNG hebben op 29 oktober met de minister van VROM afgesproken om samen te werken aan het behoud en de versterking van de kwaliteit van de ruimte. Het IPO heeft daarvoor aan de minister de uitgave Provincies maken werk van Mooi Nederland! aangeboden. De uitgave bevat voorbeelden en acties van de provincies, waaruit de bereidheid en de ambitie van de provincies om de verrommeling aan te pakken blijkt. Daarbij zijn vijf thema’s gekozen: bedrijventerreinen, nationale landschappen, open landschap, verstedelijking en windenergie.
De gezamenlijke provincies doen in de uitgave een concreet aanbod voor samenwerking met rijk en gemeenten, gericht op het gewenste resultaat: een Mooi Nederland!

Aanleiding voor de uitgave was de discussie met de Tweede Kamer over de verrommeling van het landschap die heeft geleid tot de aanvaarding van de motie-Duyvendak. Daarin wordt de regering verzocht nog voor de behandeling van de VROM-begroting met voorstellen voor nadere regels te komen om verdere verrommeling van het landschap te voorkomen.

De provincies vinden dat in de aanpak van de verrommeling de uitvoering van het huidige beleid volgens de Nota Ruimte voorop moet staan. De provincies willen vanuit hun rol en verantwoordelijkheid de Nota Ruimte uitvoeren om verrommeling tegen te gaan. Vanuit hun nieuwe rol bieden de provincies het rijk om samen aan de slag te gaan, om de condities voor de uitvoering te verbeteren en daardoor de uitvoering te bespoedigen. In dit perspectief vragen de provincies het rijk om terughoudend te zijn met nieuwe regels en nieuw beleid.

De minister heeft positief gereageerd op de Mooi Nederland aanpak van de provincies en haar instemming verwoord in de brief die zij aan de Tweede Kamer stuurt over de aanpak van de verrommeling. Nog voor het einde van het jaar zullen IPO en VNG met VROM een samenwerkingsagenda uitwerken met acties, rolverdeling en planning.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet