NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO en VNG maken afspraken over omgevingsvergunning

12 nov 2007


IPO en VNG steunen het Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onder twee voorwaarden. De twee koepelorganisaties maken afspraken over een soepele uitvoering van de omgevingsvergunning. Dit schrijven IPO en VNG in afzonderlijke brieven aan de Tweede Kamer. De Kamerbehandeling van het wetsvoorstel is verschoven naar 20, 21 of 22 november.
Het IPO waardeert het dat de VNG haar bezwaren tegen het wetsvoorstel heeft laten vallen. Aan het wetsvoorstel stellen de beide koepelorganisaties twee voorwaarden:
- de landelijke ICT-voorziening van de omgevingsvergunning moet van tevoren goed functioneren;
- er moet een akkoord zijn over de vergoeding van de toegenomen bestuurslasten bij provincies en gemeenten.
Om de provinciale en gemeentelijke organisaties goed op de komst van de omgevingsvergunning te kunnen afstemmen moet een half jaar voor de invoering van de omgevingsvergunning aan deze voorwaarden door de minister van VROM worden voldaan.

VNG en IPO gaan samen onderzoek doen naar herijking van het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning tussen provincies en gemeenten. Het IPO hanteert hierbij twee criteria: de (gemeentegrensoverschrijdende) impact op milieu en veiligheid envoldoende kritische massa (omvang en deskundigheid) bij zowel gemeenten als provincies voor een doelmatige uitvoering van de omgevingsvergunning en handhaving.

Eventuele verdere decentralisatie van het bevoegd gezag veronderstelt ook een goede kwaliteit van vergunningverlening en handhaving bij de gemeenten. Het IPO is ingenomen met de aankondiging in de brief van de VNG dat de gemeenten een forse inspanning willen plegen op het gebied van de kwaliteitsborging voor vergunningverlening en handhaving. Het IPO werkt hier van harte aan mee. Wanneer de provincies bij een omgevingsvergunning gebruik maken van gemeentelijke adviezen kunnen zij met dit voorstel van de VNG rekenen op kwaliteitsborging door gemeentelijke certificering of aanlevering door een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie.

Het IPO herhaalt in zijn brief het eerdere pleidooi voor toekenning aan de provincies (in plaats van de minister van Economische Zaken) van het bevoegd gezag voor mijnbouwinrichtingen, inclusief de ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen.
Verder wordt in de brief aangedrongen op een verplichting tot digitale aanvraag van de omgevingsvergunning door bedrijven meteen bij het van kracht worden van de wet.

Bron: IPO


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet