NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Pleidooi voor één Rijksdienst voor grondzaken

18 nov 2007
De Kamer heeft bij de behandeling van de begroting van LNV de motie-Atsma aangenomen die de regering verzoekt op korte termijn onderzoek te doen naar voor- en nadelen van ‚‚n dienst voor grondzaken. Minister Verburg noemde het voorstel een ?interessante suggestie?. Zij zal in overleg met de ministers van Financi‰n en VROM met nadere voorstellen komen.
Atsma wil eerst op rijksniveau de krachten bundelen (Domeinen, DLG en GBO) en noemde in het debat de positie van de provincies volgend. Het voorstel van de Kamer is in strijd met de inzet van het IPO om de aansturing van de provincies op DLG te vergroten.

De Kamer wisselde verder van gedachten over de besteding van de 10 miljoen die de coalitiepartijen (motie Van Geel) bij de algemene beschouwingen voor de plattelandsproblematiek beschikbaar heeft gesteld. Verburg zei ?in haar nopjes? te zijn met dit extra budget, dat zij wil besteden aan inspirerende projecten op het gebied van versterken voorzieningen en sociale samenhang. Zij gaf aan in samenspraak met de provincies tot een voorstel te willen komen. In elk geval wordt daarbij een motie betrokken, die de regering verzoekt in Noord- en Zuid-Nederland proefprojecten te starten voor innoverende mobiele voorzieningen.

De Kamer wilde verder dat de minister concreet handen en voeten geeft aan de uitvoering van het Deltaplan ?Nederland weer mooi?. Ondanks toezeggingen van Verburg werd een motie aangenomen die de regering opdraagt ?voor een ambitieuze start? een onafhankelijke commissie in te stellen, die de overheid van advies kan dienen over mogelijke financieringsvormen. De minister wil daarnaast een aantal pilots starten om ervaring op te doen en daarvoor vanaf 2009 ook budget beschikbaar stellen.

De Kamer heeft ook de motie Waalkens aanvaard die de minister vraagt het budget voor soortenbescherming structureel te verhogen. De uitvoering van dat beleid komt via het ILG bij de provincies te liggen. Over de uitgangspunten voor dat beleid hebben IPO en LNV al medio dit jaar overeenstemming bereikt, maar de implementatie kan pas per 1 januari 2009 plaatsvinden.

De Kamer wil ook (met algemene stemmen) betere voorwaarden voor ganzenpakketten en draagt de minister op zich hiervoor (ook in Brussel) actief in te zetten. De Kamer wil dat er nu eindelijk een duurzame basis gelegd wordt voor de ganzenopvang in Nederland. Het IPO werkt aan een regeling die ruimte biedt voor rotatie binnen zesjarige contracten. De Kamer noemt die zesjarige contracten een goed uitgangspunt, maar wil de vergoedingen verhogen. Er wordt momenteel (door DLG) onderzoek gedaan naar aanpassing van de vergoedingen.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet