NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpak van verdroging natuur van start

15 nov 2007

Verdroging van de natuur wordt groot aangepakt. In 287 gebieden (ongeveer 40% van de verdroogde natuur in Nederland) moeten in 2015 de waterstanden zijn hersteld. Eind september is de Tweede Kamer akkoord gegaan met deze plannen van de Taskforce Verdroging.

De minister van LNV heeft in totaal 390 miljoen euro uitgetrokken om de verdroging aan te pakken. Het Dwingelderveld is het eerste gebied waar de antiverdrogingsmaatregelen beginnen.Al in de jaren '80 van de vorige eeuw werd verdroging gezien als een van de grootste bedreigingen van de natuur. Veel natuurgebieden hebben te kampen met een te lage grondwaterstand omdat zij bijvoorbeeld worden ontwaterd via sloten om ondermeer landbouwkundig gebruik mogelijk te maken. Veel planten kunnen een lage grondwaterstand niet overleven, waardoor deze natuurgebieden niet de soortenrijkdom bieden die gewenst is. In de jaren '80 en '90 is veel gepraat over dit probleem en tot op heden is slechts een fractie uitgevoerd. Met de Taskforce Verdroging is nu aan belangrijke randvoorwaarden voldaan. De natuurorganisaties roepen de provincies op de plannen daadkrachtig uit te gaan voeren met betrokken partijen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zullen de voortgang van de aanpak van de verdroging nauwlettend volgen door jaarlijks een Quick Scan uit te voeren die inzicht geeft in de stand van het water in de betreffende natuurgebieden.

Het Dwingelderveld is het grootste aaneengesloten natte heidegebied van Noordwest-Europa. Het maakt deel uit van het Nationaal Park Dwingelderveld, dat jaarlijks bijna 2 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland trekt. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben onlangs het laatste stukje landbouwgrond van 17 hectare verworven. Veertig jaar lang hebben beide organisaties erover gedaan om de laatste agrariČr zover te krijgen dat hij plaats maakt voor de natuur. Mede dankzij de inspanningen van de Provincie Drenthe, Waterschap Reest en Wieden, Gemeente Westerveld, Gemeente De Wolden en Dienst Landelijk Gebied krijgt natuurgebied Dwingelderveld nieuwe kansen. Als de grondwaterstand weer op een natuurlijk peil is gebracht zullen soorten als zonnedauw, klokjesgentiaan en moeraswolfsklauw hier weer volop bloeien, die weer belangrijk zijn voor soorten als het gentiaanblauwtje, wulp en veldleeuwerik.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet