NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natura 2000; Nota van Antwoord naar de Tweede Kamer

23 nov 2007

"Ik reken erop dat we de dialoog blijven zoeken en zorgvuldig blijven samenwerken aan realistische oplossingen. Alleen als we zorgvuldig te werk gaan, kunnen we de belangen van mens en natuur heel goed hand in hand laten gaan." Dit zegt de minister Verburg in de Nota van Antwoord, die ze vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nota behandelt vragen en opmerkingen die zijn ingediend in het inspraaktraject voor de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van 111 van de 162 Natura 2000-gebieden.

De minister ontving zo'n 5000 verschillende zienswijzen, afkomstig van ondernemers, overheden, belangenorganisaties en particulieren. Een centraal punt in de zienswijzen is het verzoek om duidelijkheid, zowel over het proces als over de inhoud. Veel insprekers hebben de indruk dat met de aanwijzing onomkeerbare besluiten worden genomen, zonder dat ze de gevolgen daarvan voldoende kunnen overzien. In de Nota van Antwoord zegt de minister hierover dat in de beheerplannen of bij de aanvraag van een vergunning de gevolgen voor individuen duidelijk worden. De aanwijzingsbesluiten zijn daarvoor een belangrijke eerste stap. Hoe eerder de gebieden worden aangewezen, des te eerder zijn de instandhoudingsdoelstellingen en de exacte grenzen bekend. Dit biedt richting en houvast bij het opstellen van beheerplannen en toetsing bij vergunningverlening.

Implementatie Natura 2000
De implementatie van Natura 2000 in Nederland verloopt in fasen. De eerste fase is het aanwijzen van Vogelrichtlijnengebieden en het aanmelden van Habitatsrichtlijngebieden. De tweede fase is het formuleren van instandhoudingdoelstellingen (juli 2005). Hier hebben veel overheden en maatschappelijke organisaties hun reactie op gegeven. In juni 2006 is vervolgens het Natura 2000 doelendocument vastgesteld. De derde fase betreft het publiceren van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden. De eerste tranche van 111 ontwerpbesluiten is in januari-februari 2007 ter inzage gelegd. In mei-juni 2007 is hetzelfde gedaan voor de zeven ontwerpbesluiten voor het Waddengebied. De Nota van Antwoord vormt vervolgens het uitgangspunt voor de definitieve aanwijzing. De definitieve besluiten van de eerste 111 gebieden worden in de loop van 2008 gepubliceerd. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen die besluiten in beroep bij de Raad van State.

Algemeen
De aanwijzing van Natura 2000-gebieden vloeit voort uit de Natuurbeschermingswet 1998 die sinds oktober 2005 van kracht is. De Natura 2000-gebieden zijn gebieden met in nationaal Ún Europees opzicht bijzondere natuur. Met het aanwijzen van Natura 2000-gebieden wordt ruim 1,1 miljoen hectare van deze internationaal belangrijke natuur in Nederland beschermd.

Bijlagen
Nota van Antwoord inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet