NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies: nieuw stelsel voor beheer natuur en landschap

17 nov 2007
De twaalf Gedeputeerden Landelijk Gebied hebben de strategische visie op het toekomstige beheer van natuur en landschap vastgesteld. De strategische visie geeft de ontwikkeling weer van een nieuw subsidiesysteem van het beheer van natuur en landschap in Nederland. Deze visie is in het afgelopen half jaar voorbereid onder leiding van het IPO, in samenwerking met de provincies en diverse bij het beheer betrokken organisaties. Het was een intensief proces van samenwerking dat de opmaat vormt voor een gezamenlijke uitwerking van de visie in het komende half jaar.

Met de decentralisatie van Programma Beheer als onderdeel van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) per 1 januari 2007 zijn de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van het Programma Beheer. Dit subsidiestelsel wordt over het algemeen ervaren wordt als ingewikkeld, rigide en te gedetailleerd met hoge administratieve lasten.
Op 1 februari 2007 heeft de IPO-adviescommissie Landelijk Gebied, bestaande uit de twaalf Gedeputeerden Landelijk Gebied, opdracht gegeven een visie te ontwikkelen op een nieuw stelsel voor het beheer van natuur en landschap ter vervanging van het huidige Programma Beheer. Dat stelsel moet per 1 januari 2009 ingaan of zo spoedig mogelijk daarna. Bij de opdrachtverlening heeft de Adviescommissie een aantal randvoorwaarden meegegeven. Zo moet het nieuwe stelsel regionaal maatwerk mogelijk maken en meer samenhang tot stand brengen tussen beheer en de integrale ontwikkeling van het landelijk gebied. De sturing moet minder ‘en detail’ plaatsvinden en de administratieve lastendruk moet drastisch verminderen. Bovendien moeten mogelijkheden worden onderzocht voor meer financiële dragers.

Deze strategische visie beschrijft de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel voor het beheer van natuur en landschap op basis van drie pijlers:
1. een integrale (gebiedsgerichte) benadering met regionaal maatwerk in plaats van een (gedetailleerde) sectorale, nationaal uniforme benadering;
2. sturing minder in detail: geen gedetailleerde bemoeienis, maar een terughoudende, vooral kaderstellende overheid en meer verantwoordelijkheid voor en vertrouwen in beheerders, en;
3. een regionale basis voor langjarige en vereenvoudigde financiering, met de mogelijkheid tot aantrekken van privaat geld.

In de komende maanden vindt de verdere uitwerking van het beoogde stelsel plaats, onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Omvorming Programma Beheer. In deze Stuurgroep hebben vertegenwoordigers van natuurbeherende organisaties, particuliere natuurbeheerders, agrarische natuurbeheerders, provincies en het ministerie van LNV zitting. Voorzitter van de Stuurgroep is IPO-directeur Gerard Beukema.
Voor de uitwerking van het nieuwe stelsel zijn vijf werkgroepen geïnstalleerd die onder leiding van een Regieteam de bouwstenen leveren. Het Regieteam zal het nieuwe stelsel vervolgens vormgeven. Naar verwachting is het nieuwe stelsel eind maart 2008 gereed en volgt de implementatiefase.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet