NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Hollandse regels natuurcompensatie aangescherpt

6 dec 2007
De provincie Noord-Holland vind het belangrijk om natuur te beschermen en te behouden. Als dan toch natuur aangetast wordt, moet dat gecompenseerd worden volgens de gedragslijn natuurcompensatie. De regels van de gedragslijn compensatie zijn onlangs aangescherpt. Er is nu meer duidelijkheid, waardoor ook een betere naleving mogelijk is. Zo geldt bijvoorbeeld de gedragslijn niet meer voor cultuurhistorische en aardkundige waarden.

In 2000 heeft de provincie Noord-Holland de ‘Gedragslijn voor compensatie bij verlies van natuurlijke en landschappelijke waarden’ vastgesteld. Dat betekent dat wanneer bijvoorbeeld aantasting van een natuurgebied door een bepaald project onvermijdelijk is, de initiatiefnemer van dat project dat moet compenseren. Compensatie kan door ergens anders natuur te realiseren of - als het echt niet anders kan- in de vorm van geld.

Provinciale Staten wilden de gedragslijn aanscherpen. De gedragslijn moest ook aangepast worden omdat het Rijk en het IPO hebben afgesproken de regels rond compensatie voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te laten doorwerken in het provinciale beleid.
Dat is gebeurd bij de partiele herziening van de Noord-Hollandse streekplannen in november 2007.
Het compensatiebeginsel geldt niet meer voor cultuurhistorische en aardkundige waarden. Terecht ook, want deze waarden zijn niet te vervangen. Strikte bescherming is des te belangrijker.
Verder heeft de provincie nu uitvoeringsregels voor compensatie vastgesteld. De ‘Beleidsregel compensatie natuur en recreatie Noord-Holland’ is binnenkort op de provinciale website te vinden.
De beleidsregel maakt voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren als het gaat om natuurcompensatie. De compensatie afspraken worden beter vastgelegd, daardoor is er nu een betere borging dat de natuurcompensatie ook echt uitgevoerd zal worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet