NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stijging uitgifte bedrijventerreinen zet onverminderd door

6 dec 2007

Zowel het aantal bedrijventerreinen waarop uitgifte was als de netto uitgifte in hectare zijn in 2006 opnieuw toegenomen. Hiermee zet de vanaf 2004 stijgende trend in uitgifte van bedrijventerreinen door. Dit blijkt uit de nieuwe rapportage IBIS Werklocaties van het ministerie van VROM, uitgevoerd door ARCADIS en Stec Groep. Was in 2005 het aantal bedrijventerreinen met uitgifte nog 446, in 2006 is dit 488. Het aantal netto uitgegeven hectare is gestegen van 704 hectare naar 842 hectare. De stijging in de uitgifte van bedrijventerreinen ten opzichte van 2005 komt daarmee op circa 20%. Hoge uitgiftes zien we vooral in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Overijssel, Limburg en Friesland.

Momenteel is ruim 6.500 hectare direct uitgeefbaar. Dit is ruim 500 hectare meer dan in 2006. De totale voorraad beschikbare hectaren is fors gedaald. Niet terstond uitgeefbaar is bijna 4.800 hectare. Dat is een daling van ruim 1.300 hectare ten opzichte van voorgaand jaar. Een deel van deze daling komt voor rekening van de provincie Noord-Holland. Verklaring hiervoor is dat in 2007 voor de terreinen in provincie Noord-Holland een inhaalslag is geweest van vijf jaar achterstand in de registratie.
Noord- en Zuid-Holland, gevolgd op enige afstand door Gelderland, Groningen en Noord-Brabant hebben het grootste totaal uitgeefbaar oppervlak. Voor de provincie Noord-Holland is dat 2.331 hectare netto, verspreid over 99 bedrijventerreinen. Het minst aantal bedrijventerreinen kent de provincie Utrecht: over 48 bedrijventerreinen verspreid in totaal 350 hectare netto.

Nieuwe plannen en grondprijzen
In 2007 zijn 417 nieuwe plannen geļnventariseerd. Dat zijn er iets meer dan in 2006. De helft van de plannen is al vrij concreet en staat de komende vijf jaar op de rol. De maximale verkoopprijs van grond op bedrijventerreinen loopt sterk uiteen. Koplopers zijn de provincies Utrecht en Zuid-Holland waar sommige stukken grond voor meer dan 500 Euro per m2 worden verkocht. In Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant is een variatie tussen de 10 en 340 Euro per m2. In de overige provincies ligt het tussen de 10 en  200 Euro per m2.

Ontwikkelingen
De vorig jaar ingezette digitalisering in de gegevensverzameling zet zich in 2007 verder door. Daarnaast werken alle provincies aan een kwaliteitsverbetering bij de inzameling van data. Nieuwe aandachtspunten zijn daarbij het meten van veroudering en het verzamelen van gegevens over herstructurering en het heroverwegen van de gehanteerde typeringen in bedrijventerreinen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet