NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overheden pakken samen verrommeling van landschap aan

7 dec 2007

De planning en herstructurering van bedrijventerreinen, nieuwe stedelijke ontwikkeling, sanering van bestaande ongewenste bebouwing zijn de thema’s die provincies, gemeenten en het rijk (VROM) samen oppakken om de verrommeling van het landschap tegen te gaan.
Onder de titel ‘Mooi Nederland’, hebben IPO, VNG en de minister van VROM afspraken gemaakt om het ruimtelijk beleid beter met elkaar af te stemmen.

De afspraken gaan over duurzame verstedelijking, planning, herstructurering/ intensivering en kwaliteit van bedrijventerreinen, bescherming en ontwikkeling van nationale landschappen en rijksbufferzones, windenergie, verrommelde bestemmingen en bebouwing in het buitengebied en de inzet van instrumenten van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Met het uitvoeren van de acties worden de voorwaarden geschapen om nieuwe verrommeling te voorkomen: wat mooi is, mooi houden en bestaande verrommeling saneren.

Centraal in alle acties staan twee begrippen: ruimtelijke kwaliteit en het regionale schaalniveau: de aanpak van de verrommeling is synoniem met het behouden en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit. In de afspraken wordt hoog ingezet op de kwaliteit en identiteit van gebieden als uitgangspunt voor verbetering van de bestaande kwaliteit en ontwikkeling van ruimtelijke opgaven.
Alle afspraken richten zich op versterking van de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en provincies in regionaal verband. De gedachte is dat de aanpak van de verrommeling juist door een goede regionale afstemming kan worden bereikt.

De afspraken worden in 2008 uitgewerkt en, voor wat betreft de planning van bedrijventerreinen, omgezet in afspraken tussen het rijk en de afzonderlijke provincies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet