NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer regie van provincies op bedrijventerreinen

7 dec 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met de Agenda 2008 2009 herijking aanpak bedrijventerreinen. Met de nieuwe aanpak van bedrijventerreinen wordt invulling gegeven aan de ambitie van het kabinet om duurzaam en efficiŽnt om te gaan met de beschikbare ruimte. Centraal in het beleid staat een†realistische planning van de uitgifte van bedrijventerreinen†en een betere regionale afstemming door provincies en gemeenten. Er wordt een taskforce ingesteld die in mei 2008 advies zal uitbrengen over de mogelijkheden voor een versnelde aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen.†

Het is van belang om bij het creŽren van ruimte voor bedrijven het bestaande bebouwde gebied beter te benutten en te zorgen dat de verhouding tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in evenwicht is. Andere onderdelen van de aanpak zijn de versnelling van de herstructureringsopgave en verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen. Doelstelling daarbij is om het aantal hectares geherstructureerd bedrijventerrein te verdubbelen, zodat vanaf 2010 jaarlijks minimaal 1.000 ŗ 1.500 hectare wordt opgeleverd. Met de koepelorganisaties IPO en VNG zijn afspraken gemaakt over de behoefteraming en planning, betere regionale afstemming van het beleid van bedrijventerreinen en het hanteren van de SER-ladder. De systematiek van de SER-ladder houdt in dat overheden eerst nut en noodzaak†van een bedrijventerrein afwegen. Als bedrijfsruimte nodig†blijkt dan met voorrang door†herstructurering van oude terreinen of door†intensivering in bestaand bebouwd gebied. Waar die twee mogelijkheden onvoldoende soelaas bieden, kan worden voorzien in de ruimtebehoefte†door nieuwe uitleg van terrein. Ook worden in 2008 per provincie afspraken gemaakt over een realistische en efficiŽnte planning van bedrijventerreinen.†

De taskforce bedrijventerreinen krijgt de opdracht om, op basis van goede en slechte voorbeelden van reeds uitgevoerde herstructureringsprojecten, te adviseren over de aanpak van herstructurering. De taskforce geeft aan hoe de kosten van de herstructureringsopgave door de verschillende partijen die betrokken zijn bij concrete herstructureringsopgaven gedekt kunnen worden. Het moet daarmee aantrekkelijk worden om in de binnensteden te gaan herstructureren. De heer Noordanus is voorgedragen als voorzitter van deze taskforce. Daarnaast wordt de taskforce gevraagd in het advies ook de financiering van ruimtelijke kwaliteit mee te nemen. Er worden pilots opgezet ter bevordering van ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. Met provincies en gemeenten wordt een gezamenlijk kenniscentrum opgericht dat zorgt voor de†benodigde kennisopbouw- en uitwisseling rondom herstructurering van bedrijventerreinen en ruimtelijke kwaliteit.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet