NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Natuurherstelplannen Westerschelde in zwaar weer

10 dec 2007

Op 3 en 10 december debatteerde de Tweede Kamer opnieuw over de plannen voor natuurherstel (ontpoldering) in de Westerschelde. In het zogenoemde 'wetgevingsoverleg' van de Kamer met de verantwoordelijke ministers bleken veel van de betrokken Kamerleden gevoelig voor de anti-ontpolderingslobby vanuit het Zeeuwse. Vogelbescherming en haar partners hadden vooraf intensief gepleit om de discussie terug te brengen tot realistische proporties. We praten immers over ontpoldering van slechts 600 hectare; minder dan 0.5% van het Zeeuws landbouwareaal. Ook de wetenschappelijk onderbouwde noodzaak van ontpoldering en de positieve aspecten voor veiligheid en leefbaarheid werden opnieuw uitvoerig onder de aandacht van de betrokken woordvoerders gebracht. Desalniettemin speelden nut en noodzaak van herstel van getijdennatuur voor behoud van het estuarium nauwelijks een rol in het soms felle en emotionele debat. Uiteindelijk werd de voorlopige oplossing gevonden in uitstel van de start van de uitvoering van de natuurherstelprojecten tot einde 2009 - begin 2010, en de instelling van een commissie van deskundigen die (opnieuw) alternatieven moet onderzoeken.


Vogelbescherming Nederland is hier uiteraard niet blij mee: de gestaag achteruitgaande natuur van de Westerschelde is absoluut niet gebaat bij verder uitstel van het broodnodige herstel en alternatieven zijn al driemaal eerder uitputtend onderzocht (en afgevallen). Vogelbescherming en haar partners beraden zich nu over stappen tegen de voorgenomen verdieping van de vaargeul die wel op korte termijn zou moeten starten; dit om verdere aantasting van het natuurlijke systeem van het Schelde-estuarium zoveel mogelijk te voorkomen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet