NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minder vergunningen nodig door nieuwe verordening ontgrondingen

17 dec 2007

Provinciale Staten van Brabant hebben de nieuwe verordening ontgrondingen vastgesteld. Door deze nieuwe verordening is minder vaak dan voorheen een vergunning nodig. Bij ontgrondingen van meer dan 15.000 m3 of dieper dan drie meter, blijft de vergunningplicht gelden.
Op initiatief van de SP is een amendement in de verordening opgenomen om bepaalde natuurontwikkelingsprojecten ook vrij te stellen van de vergunningplicht. Zo kunnen ecologische verbindingszones sneller worden gerealiseerd. Daarbij gelden echter wel andere randvoorwaarden.
Een andere motie om archeologische en aardkundig waardevolle gebieden die niet door de provincie als zodanig zijn benoemd meer te beschermen, haalde net geen meerderheid. Gedeputeerde Hoes zegde wel toe gemeenten te wijzen op het belang van aardkundig en archeologische waarden in deze gebieden.

Op basis van de afgelopen periode is berekend dat door dit nieuwe beleid nog slechts 60 % van de gevallen vergunningplichtig is, die in de afgelopen periode wl een vergunning nodig hadden. In sommige gevallen gelden wel nog algemene ontgrondingsregels waar aan voldaan moet worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet