NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Prognose EHS niet realistisch

16 dec 2007

De Vaste Kamercommissie voor LNV bespreekt woensdag 12 december de Beleidsvisie Natuurbeheer. Minister Verburg legt daarin vast dat de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur kwantitatief op schema ligt. De provincies denken daar iets anders over.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie geven zij aan dat nu al kan worden berekend dat er meer dan twee keer zo veel geld nodig is voor verwerving EHS in 2014 en 2015 om het einddoel te halen. Ook als die target beschikbaar is,is het volgens het IPO niet realistisch dat die taakstelling in die periode gerealiseerd kan worden, vindt het IPO, gezien de forse taakstelling voor die twee jaar. Hetzelfde geldt voor de taakstellingcijfers voor inrichting EHS. Verder dreigen er problemen te ontstaan bij de haalbaarheid van taakstellingen voor particulier natuurbeheer. De verwerving blijft achter bij de taakstellingen, als er alsnog voor aankoop wordt gekozen, dan leidt dit tot budgetaire problemen.

De provincies wijzen de minister erop dat zij niet tot 2010 kan wachten met de discussie over zwaardere beheermaatregelen voor delen van het agrarisch natuurbeheer. Met haar voorganger Veerman is afgesproken al in 2008 financiŽle afspraken te maken voor structurele budgetverhoging. Ook het streven van de minister naar kostendekkende beheervergoedingen, moet bij de herijking van het subsidiestelsel aan de orde komen.

Het IPO vindt ten slotte dat het geld voor de afstemming van de uitvoering van het Waterbeleid 21ste eeuw en de Kaderrichtlijn Water, samen 115 miljoen euro, nu snel via het ILG beschikbaar moet komen.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet