NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 140 miljoen euro voor Nederlandse visserij

17 jan 2008

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de wijze waarop Nederland gebruik wil maken van geld uit het Europees Visserij Fonds voor de periode van 2007 tot 2013. Nederland ontvangt vanuit dit fonds van Brussel 48,6 miljoen euro en heeft een vergelijkbaar bedrag aan nationale middelen beschikbaar. Het kabinet heeft daarnaast in het Beleidsprogramma 2007 25 miljoen euro voor de visserij beschikbaar gesteld en nog eens 20 miljoen euro tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Deze laatste middelen worden met de Voorjaarsnota 2008 aan de begroting toegevoegd. In totaal gaat er op die manier in de periode van 2007 tot 2013 ruim 140 miljoen euro naar de Nederlandse visserij.

De Commissie heeft ingestemd met het zogenoemd Operationeel Programma dat door Nederland is opgesteld. Het Operationeel Programma met de titel 'Perspectief voor een duurzame visserij' geeft een beschrijving van de huidige situatie van de visserij- en aquacultuursector en maatregelen voor de periode van 2007 tot 2013.

De hoofdlijnen van de langetermijnstrategie voor de visserij zijn vernieuwing, verduurzaming en sanering. Deze strategie wordt vormgegeven met behulp van geld uit het Europees Visserij Fonds. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bij de invulling van het fonds gekozen voor drie speerpunten die zij van groot belang vindt voor de toekomst van de visserijsector in Nederland:

Vernieuwing en verduurzaming door het stimuleren van innovatie en samenwerking in het visserijcluster.
Afstemming van de visserijdruk op de visbestanden.
Versterking van de sociaal-economische en sociaal-culturele positie van de visserijgemeenschappen.
Met de goedkeuring van het Operationeel Programma wordt het mogelijk om het beleid voor vernieuwing en verduurzaming in concrete maatregelen om te zetten en deze vanuit het Europees Visserij Fonds te laten cofinancieren.

Maatregelen die minister Verburg voor 2008 onder het Europees Visserij Fonds neemt zijn onder meer een innovatietenderregeling, een regeling voor sociaal flankerend beleid zoals bijscholing in verband met de saneringsregeling, een investeringsregeling voor aquacultuur, en een tenderregeling voor verwerking en afzet van vis.

Ook wil Verburg een investeringsregeling voor de aanschaf van vijf pulskorvistuigen openstellen om verder praktijkervaring met dit vistuig op te doen. Deze regeling moet echter volledig uit nationale middelen worden gefinancierd en vraagt om reden van staatssteun nog om goedkeuring van de Europese Commissie. De minister hoopt deze goedkeuring binnen enkele weken te krijgen.

In november 2007 heeft minister Verburg al - vooruitlopend op goedkeuring en met instemming van de Commissie - de saneringsregeling voor de platvisserijvloot opengesteld. Het resultaat van deze sanering is dat er 23 kotters uit de vaart worden genomen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet