NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Cramer tevreden met Brussels klimaatpakket

23 jan 2008

Minister Cramer van Ruimte en Milieu kan zich goed vinden in het pakket klimaatmaatregelen dat de Europese Commissie vandaag bekend heeft gemaakt. 'Ik ben blij dat de positieve en ambitieuze inzet van de Europese Unie bij de klimaatconferentie op Bali in december vorig jaar wordt gecontinueerd', aldus de minister.

'De Commissie heeft vastgehouden aan de gezamenlijke ambitie van de lidstaten om ten minste 20% reductie broeikasgassen in 2020 te realiseren. Overigens had die lat van mij nog hoger gelegd mogen worden en ik zal daar ook op blijven aandringen. De Commissie geeft zelf ook aan dat wanneer de komende jaren een internationaal klimaatakkoord wordt bereikt, de EU overschakelt op een hoger reductiedoel met grotere inspanningen voor de verschillende lidstaten.'
Onder een versterkt Europees emissiehandelssysteem krijgen de industrie en de energiesector samen één Europees emissieplafond dat in 2020 21% lager ligt dan het niveau in 2005. Een belangrijk uitgangspunt van het systeem is dat emissierechten worden geveild, waarbij de hoeveelheid te veilen rechten over de lidstaten wordt verdeeld op basis van historische emissies en nationale welvaart (BBP per capita).
Minister Cramer: 'Het goed functioneren van het Europese emissiehandelssysteem is van groot belang om de reductiedoelstelling van broeikasgassen te kunnen halen. Er moet een goede prijs voor de rechten komen, anders gaat het systeem niet werken. Het kabinet deelt de inzet van de Commissie dat er zoveel mogelijk moet worden geveild. Veilen heeft veel voordelen, bijvoorbeeld dat de vervuiler betaalt. Daar waar de concurrentiepositie van bedrijven onacceptabel wordt aangetast, wil het kabinet voorzichtig zijn. Het kabinet beraadt zich nog over de bestemming van de veilingopbrengsten.'

Nieuwe energie voor het klimaat
Voor de sectoren die buiten het Europese handelssysteem vallen moet Nederland 16% reductie van CO2 tot stand brengen (gemeten ten opzichte van 2005; ten opzichte van 1990 is het 20% en de kabinetsambitie ten opzichte van 1990 bedraagt 30% reductie). Minister Cramer: 'We gaan die doelstelling halen. Onze EU-bijdrage valt binnen de nationale klimaatambitie, waaraan we vasthouden. We hebben voor dat laatste in ons werkplan 'Nieuwe energie voor het klimaat' een breed pakket aan maatregelen tot onze beschikking, waarbij de verschillende sectoren (industrie, energie, gebouwde omgeving, verkeer en vervoer, land- en tuinbouw) ieder een eigen benadering hebben. De EU-bijdrage mag voor Nederland dus geen probleem vormen.'

Nederland moet van de Europese Commissie een percentage van 14 hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie in 2020 halen. Minister Cramer: 'Dat zal nog een aardige dobber worden, gezien het feit dat dat percentage nu op 2,5 ligt. Daar moet dus nog veel gebeuren. Maar ik ga er van uit dat we ook deze doelstelling kunnen halen. Zo gaan we bijvoorbeeld de productie van windenergie de komende jaren verdubbelen. Ik ben echt blij met het feit dat de commissie Duurzaamheidscriteria heeft vastgesteld voor de productie van biobrandstoffen. Nederland heeft zich daar altijd internationaal hard voor gemaakt. De Europese Commissie heeft nu drie van de belangrijkste duurzaamheidscriteria, die door Nederland zijn ontwikkeld, overgenomen. Dat is een prima start. Maar duurzame productie is meer dan deze drie criteria (CO2-balans, bescherming van de biodiversiteit en de koolstofvoorraden). Het kabinet zal zich dan ook inzetten voor een nog hoger ambitieniveau. Bovendien vindt Nederland dat de duurzaamheidscriteria moeten gelden voor alle energietoepassingen van biomassa en niet alleen voor biobrandstoffen.'

De Europese Commissie wil het gebruik van CO2-afvang en -opslag regelen in EU-verband. Ook dat was een belangrijke Nederlandse wens.

Achtergrond
De Europese Commissie maakte vandaag voorstellen bekend die moeten leiden tot minder uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie en een groter gebruik van duurzame energie. Naast nationale doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, herziene regels voor het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie, heeft de Commissie ook een kader geschetst voor de afvang en opslag van CO2 .
Het Europees Parlement en de Milieuraad moeten zich nog over de voorstellen van de Commissie uitspreken

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet