NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Den Haag werkt aan ecologische verbindingszones

23 jan 2008

Het College van B&W stemt in met de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag. In deze nota staan de hoofdlijnen en maatregelen voor ecologische inrichting en beheer van de twaalf verbindingszones in de komende tien jaar. "Deze kleine natuurgebieden in de stad zijn voor mensen, dieren en planten van groot belang om goed te kunnen leven. Gaat u eens kijken in een van de twaalf zones en ontdek de natuur bij u om de hoek", aldus Rabin Baldewsingh, wethouder Leefbaarheid.

Ecologische verbindingszone
Tussen de grote groengebieden ligt een heel netwerk van wegbermen, bomenrijen, waterwegen met oevers, kleine bosjes en struiken. Deze vormen samen de ecologische verbindingszones. Planten en dieren kunnen via deze zones van het ene naar het andere gebied. Deze zones worden zo natuurlijk mogelijk ingericht en beheerd. Bijvoorbeeld de natuurlijk begroeide oevers worden twee maal per jaar gemaaid, om zo de planten voldoende kans te geven om te bloeien en zaad te zetten. Hierdoor groeien op deze oevers veel meer verschillende soorten planten, zoals de grote kattenstaart, grote lisdodde, gele lis en watermunt. Maar ook zijn er soms vogels, padden, kikkers en waterjuffers te zien.

Hernieuwd beleid
In het Groenstructuurplan van 1992 is voor het eerst het belang van de stedelijke ecologische hoofdstructuur aangegeven. Sindsdien zijn deze gebieden natuurvriendelijk ingericht. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, plas-draszones, poelen, ecoduikers en ecoviaducten.
De ecologische hoofdstructuur vraagt om een verdere verbetering door onder andere de uitbreiding van het grondgebied met Leidschenveen-Ypenburg en de gevolgen van klimaatveranderingen.

In kaart brengen van de verbindingszones
In 2006 en 2007 is voor alle verbindingszones bekeken of ze voldoen aan de natuurvriendelijke inrichting. Op basis hiervan zijn ruim 300 verbeterpunten gesignaleerd. Het gaat om aanpassingen in inrichting, beheermaatregelen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en poelen. Maar ook om het oplossen van barrières van grote wegen en te krappe ecoduikers. De meeste verbeterpunten worden in de komende tien jaar uitgevoerd.

Inzage voor inspraak
Van 30 januari tot en met 12 maart 2008 ligt de inspraakversie van de nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag ter inzage in het gemeentelijk ContactCentrum (Atrium van het Stadhuis) en in de stadsdeelkantoren. Ook staat de nota op www.denhaag.nl/ecozones. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden op deze nota reageren.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/groen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet