NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friese 'gedragslijn' invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening

22 jan 2008

Omdat 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingaat, heeft de provincie Fryslân een notitie 'Gedragslijn invoering nieuwe Wro' opgesteld. Via de nieuwe Wro krijgen rijk, provincie en gemeenten een grotere verantwoordelijkheid voor het eigen ruimtelijk beleid, met nieuwe wettelijke instrumenten. Gedeputeerde Anita Andriesen: 'De provincie Fryslân steeft er naar om via goed overleg tot overeenstemming te komen en resultaten te boeken, met als gezamenlijk uitgangspunt de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân.' De nieuwe Wro biedt provincies en rijk wel de mogelijkheid om via een zogenaamde aanwijzingsbevoegdheid in te grijpen als gemeentelijk beleid in strijd is met bovenlokaal beleid.'

De nieuwe Wro heeft belangrijke gevolgen voor de bevoegdheden van de provincie en de gemeenten op het terrein van de ruimtelijke ordening. Nieuw is dat de provincie vooraf in een verordening provinciale onderwerpen kan regelen die gemeenten verplicht in hun bestemmingsplannen moeten opnemen. In Fryslân heeft de provincie echter afspraken gemaakt met gemeenten en andere partijen over de samenwerking bij de ruimtelijke inrichting van Fryslân in onder andere het 'Manifest ruimtelijke kwaliteit'. Een provinciale verordening past niet goed bij de Friese bestuurscultuur, die zich kenmerkt door het streven naar ruimtelijke kwaliteit via bestuurlijk en ambtelijk vooroverleg over ruimtelijke plannen en projecten, het zogenaamde 'ontwikkelingsgerichte werken'. Ook zal er via een verordening minder maatwerk geleverd kunnen worden, en daarmee minder ruimtelijke kwaliteit. Het Streekplan biedt veel mogelijkheden voor ruimtelijke kwaliteit en maatwerk binnen algemene provinciale kaders. Zo wordt volgens de provincie in de praktijk ook al gewerkt. Als het overleg niet tot overeenstemming leidt, dan kan de provincie bij een gemeente zienswijzen indienen en zonodig het plan of project via een aanwijzingsbesluit tegenhouden.

Het nieuwe streekplan is door de minister van VROM 'Nota Ruimte-proof'verklaard. De provincie verwacht met haar 'gedragslijn'-notitie klaar te zijn voor de nieuwe Wro. De notitie zal ter instemming worden voorgelegd aan Provinciale Staten.
In 2010 gaat de provincie het Streekplanbeleid evalueren, evenals de resultaten van de uitvoering en doorwerking van het beleid. Als blijkt dat de ontwikkelingsgerichte manier van werken onvoldoende rendement oplevert, dan kan de provincie door aanscherping van het beleid alsnog een andere doorwerking afdwingen via provinciale verordeningen.

http://www.fryslan.nl/download.asp?link=files/24988/[1]notitie_gedragslijn_wro_jan._2008.pdf&objectID=24988


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet