NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friesland stelt ruim € 47 miljoen beschikbaar voor subsidieaanvragen landelijk gebied

6 feb 2008

De Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen in 2008 ruim € 47 miljoen aan subsidies beschikbaar voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Het geld is bedoeld voor onder andere landinrichtingsmodules, integrale gebiedsontwikkeling en Plattelânsprojekten. Ook zijn de tenders vastgesteld, periodes waarbinnen subsidieaanvragen bij de provincie kunnen worden ingediend.

De provincie stelt drie tenders open voor 2008. De eerste startte al in 2007, van 31 oktober 2007 tot en met 31 januari 2008. De andere twee lopen van 1 februari tot en met 30 april en van 1 mei tot en met 31 augustus. Ook hebben Gedeputeerde Staten de eerste tenderperiode van 2009 opengesteld. Die loopt van 1 september 2008 tot en met 31 januari 2009.

Voor het vijfde opeenvolgende jaar is er ook dit jaar weer€ 60.000 subsidie beschikbaar voor ‘fleanende euro’s’. Het gaat hier om boeren die nesten en jonge vogels van grutto en tureluur op grasland extra bescherming willen bieden. In de periode van 1 maart tot en met 10 mei 2008 kunnen hiervoor subsidieaanvragen worden ingediend. De aanvraagperiode voor vervolgaanvragen loopt tot met 8 juni.

Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied Fryslân 2007-2013
In het Provinciaal Meerjarenprogramma staat beschreven welke doelen Gedeputeerde Staten vanuit het bestaande provinciale beleid in het landelijk gebied wil realiseren, voornamelijk op het gebied van landbouw, natuur, water, recreatie en plattelandsontwikkeling. Ook bestaande afspraken met het rijk, bijvoorbeeld over de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur, zijn erin verwerkt


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet