NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeldzame vogels in nieuw aangelegde Groningse moerasgebieden

5 feb 2008

Drie nieuw aangelegde moerasgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de provincie Groningen zijn van grote ecologische waarde. Zo herbergen deze gebieden een zeer waardevolle broedvogelbevolking met tientallen soorten van de Nederlandse Rode Lijst

. Dit blijkt uit broedvogelinventarisaties uit 2006 en 2007 door Staatsbosbeheer en Stichting Groninger Landschap.

Het gaat om het gebied Tetjehorn aan de noordoever van het Schildmeer (161 ha.) en om twee natte natuurgebieden langs de Hunze: de Westerbroekstermadepolder (199 ha.) en de Kropswolderbuitenpolder (281 ha.). In Tetjehorn broedden in 2006 zeventien soorten die voorkomen op de Nederlandse Rode Lijst, waaronder de roerdomp (4 broedparen (bp.)) en de zomertaling (10 bp). Daarnaast komen in Tetjehorn grote aantallen typerende moerassoorten voor, zoals de waterral (26 bp.) en het baardmannetje (3 bp.).
In de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder broedden in 2007 voor het eerst sinds tientallen jaren zwarte sterns (1 of meer bp.). Daarnaast komen er achttien andere broedvogels van de Nederlandse Rode Lijst in het gebied voor, waaronder het porseleinhoen (7 bp.) en de watersnip (11 bp.). Sinds twee jaar zwerven buiten het broedseizoen een of twee overwinterende zeearenden door het gebied.

Om de EHS te realiseren heeft de provincie Groningen deze drie gebieden omgezet van landbouwgrond naar natuurgebied. Tetjehorn is sinds 2002 ingericht als natuurgebied, de Westerbroekstermadepolder sinds 1997 en de Kropswolderbuitenpolder sinds 2006. Het doel van de provincie met deze gebieden is gericht op de ontwikkeling van voedselrijke moerassen met bijbehorende natuur. Het gevoerde beheer omvat begrazing door koeien en/of paarden, waardoor het gebied niet helemaal bebost wordt, en een dynamisch maar hoog waterpeil, waardoor natte en slikkige biotopen altijd voorhanden zijn. Verder zijn de gebieden van voldoende omvang, zodat er kernen aanwezig zijn voor rust en gunstige broedomstandigheden.

In de toekomst wil de provincie Groningen nog meer natte natuurgebieden aanleggen, zoals in Meerstad en Dannemeer. De verbindingen tussen deze moerasgebieden zullen worden verbeterd door aan te sluiten op de Drentse natte natuurgebieden te Eelder- en Peizermade.

Op de Nederlandse Rode Lijst staan alle vogelsoorten die zich in Nederland voortplanten, dus geen overwinterende vogels. In 2004 zijn de nieuwe Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld door de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Cees Veerman.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet