NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel stimuleert beheer landschap door particulieren

9 feb 2008

Gedeputeerde Staten stellen 835.000 euro beschikbaar voor drie pilotprojecten voor de aanleg, het herstel en duurzaam beheer van landschapselementen door particulieren in Enschede, Wierden en Zwolle. De projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het landschap.
De projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het landschap in de gebieden IJsselzone Zwolle, Rectum in de gemeente Wierden, en Twekkelo-Boekelo in de gemeente Enschede. De projecten maken deel uit van de provinciale regeling Groene en Blauwe Diensten.

Dat maakt gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, Landbouw en water) vrijdag bekend bij de officiële start van het pilotproject Groene en Blauwe diensten IJsselzone in Zwolle. De vereniging Buurtschap Zwolle ontvangt EUR 250.000,- voor de aanleg, het herstel en beheer van heggen, houtwallen, hoogstamboomgaarden, landen en wandelpaden in de IJsselzone van de gemeente Zwolle. De gemeente, Vitens en Staatsbosbeheer dragen bij elkaar eveneens EUR 250.000,- bij aan het project.

In 2006 hebben Provinciale Staten het 'Beleidskader Groene en Blauwe Diensten 2006, Overijssel (kans)rijk in het groen' vastgesteld. De provincie wil hiermee het meerjarig particulier beheer van natuur, landschap en water en de recreatieve ontsluiting daarvan bevorderen.

GS stellen nu voor de eerste drie projecten subsidie beschikbaar voor langjarig beheer (maximaal 30 jaar) van onder meer houtwallen, singels en boomgaarden door particulieren. Ze trekken een bedrag van EUR 547.688,- uit voor de stichting Landschapsfonds Enschede in oprichting voor de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen en wandelpaden in het gebied Twekkelo-Boekelo van de gemeente Enschede. De gemeente Wierden krijgt EUR 35.000, - voor het beheer van 3 hectare houtwallen. Aanleg en herstel van deze elementen hebben al plaatsgevonden in het kader van de landinrichting.

Beide gemeenten dragen samen EUR 585.000,- in de kosten bij. Met de projecten in Enschede, Wierden en Zwolle worden in totaal bijna 15 hectare nieuwe landschapselementen aangelegd, 5 hectare hersteld en 32 hectare duurzaam beheerd.

Naast de bijdrage voor de drie pilotprojecten stellen Gedeputeerde Staten éénmalig ruim EUR 800.000,- beschikbaar voor de uitvoering van twintig projecten voor aanleg en herstel van kleine, particuliere landschapselementen verspreid over de hele provincie. Bij 218 particuliere eigenaren verspreid over heel Overijssel worden ruim 600 houtwallen, heideveldjes, knotwilgen en lanen aangelegd of hersteld. De gemeenten dragen voor 25% bij aan de projecten. Deze projecten zijn ingediend door de Overijsselse gemeenten in samenwerking met Landschap Overijssel. Anders dan bij de pilotprojecten is in deze projecten het meerjarig beheer nog niet geregeld.

Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost voeren samen de regeling uit voor de provincie. Ze vormen samen hét loket voor Groene en Blauwe diensten en zijn een kenniscentrum voor groene diensten. Gemeenten en andere initiatiefnemers kunnen hier met al hun vragen terecht. Verder stimuleren ze onder meer gemeenten en agrarische natuurverenigingen om groene diensten te ontwikkelen. Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost kunnen ook een rol spelen bij de daadwerkelijke uitvoering van een initiatief voor Groene en Blauwe diensten.

Het geld dat de provincie en de andere partijen beschikbaar stellen voor de Groene en Blauwe diensten wordt ondergebracht op speciale rekeningen bij het Nationaal Groenfonds. Voor de periode 2007-2013 heeft de provincie Overijssel in totaal EUR 41 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van Groene en Blauwe diensten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet