NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland stelt subsidieregeling 2008 voor weidevogels vast

7 feb 2008

In 2008 is er 1,8 miljoen subsidie beschikbaar voor de bescherming van weidevogels in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland heeft de nieuwe subsidiecriteria vastgesteld en wil de regie voor het weidevogelbeheer steviger in handen gaan nemen.

De weidevogelstand loopt landelijk enorm terug. Maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat van de weidevogels komen daarom in aanmerking voor subsidie. Het ministerie van LNV heeft nog maar zeer recent geld vrijgemaakt voor het behoud van weidevogels. Daardoor moest de provincie op korte termijn de subsidieregeling opstellen. Gedeputeerde Staten hebben deze verordening op 5 februari vastgesteld.

De verordening maakt het mogelijk om voor meerdere activiteiten subsidie aan te vragen. In 2007 was het alleen mogelijk om subsidie te krijgen voor investeringen in bijvoorbeeld het opknappen van oevers, bootjes en weidevogelmolens.
De criteria zijn uitgebreid en daardoor is het in 2008 is ook mogelijk om subsidie te ontvangen voor beheersmaatregelen als nestbescherming en het uitstellen van maaien. Ook voor het opstellen van graslandgebruiksplannen kan subsidie aangevraagd worden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een gebiedsgerichte aanpak, waarbij verschillende partijen met verschillende soorten grond gezamenlijk weidevogelbeheer uitvoeren, kan bijdragen aan het in stand houden van de weidevogelstand.

De provincie wil de weidevogel voor het Noord-Hollandse landschap behouden. Daarom is het weidevogelbeheer een belangrijk onderdeel van het nieuwe programma Beheer. Gedeputeerde Staten stellen dit programma later dit jaar vast.

De volledige subsidieregeling weidevogelbeheer Noord-Holland staat vanaf 8 februari op www.noord-holland.nl. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 maart 2008.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet