NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie presenteert nieuwe Landschapsvisie Zuid-Limburg

21 feb 2008

De Provincie Limburg en Wageningen Universiteit startten in 2004 een samenwerkingsproject, gericht op de toekomst van het Zuid-Limburgse landschap. In wisselwerking met bewoners en organisaties in het gebied leidde deze samenwerking tot de Landschapsvisie Zuid-Limburg. Om de visie kracht bij te zetten ondertekenen een aantal partijen vandaag een intentieverklaring om te komen tot een convenant over de doorwerking van de Landschapsvisie Zuid-Limburg en hun rol daarin.

De Landschapsvisie Zuid-Limburg verschijnt in een bijzondere publicatie met bijna 700 afbeeldingen. Deze publicatie is geselecteerd als n van de 35 voorbeeldige projecten in het 'Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 2003/2007'. Gedeputeerde Ger Driessen reikt de eerste exemplaren uit bij de presentatie in Kasteel Oost te Valkenburg. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur subsidieerde het project en de publicatie op grond van de Regeling Projectsubsidies Belvedere.

Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is in landschappelijk opzicht voor Nederland een uniek gebied. Uniek door het relif en de hoge geologische ouderdom, door de bijzondere flora en fauna en door de lange bewoningsgeschiedenis, die zich in het landschap weerspiegelt.

De natuurlijke en cultuurhistorische rijkdom van het gebied verleent het landschap een afwisselend en schilderachtig karakter en een grote recreatieve aantrekkelijkheid. In de historische ontwikkeling van dit landschap speelde de landbouw een belangrijke rol. Gedeputeerde Ger Driessen, die de landschapsvisie in zijn portefeuille heeft: _Behoud en ontwikkeling van deze landschappelijke kwaliteit is van groot belang als basis voor de recreatie- en zorgsector en als vestigingsfactor voor hoogwaardige werkgelegenheid. Tevens is deze landschappelijke kwaliteit van groot belang voor de bewoners van het gebied en voor een verbrede ontwikkeling van de landbouw._

De landschapsvisie omvat een analyse van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en voorstellen voor het behoud en de ontwikkeling daarvan.

Centraal staat de ontwikkeling van een landschappelijk raamwerk; een groene dooradering, bestaande uit steile hellingen, dalbodems en dorpsranden die het relif en de kenmerkende verschillen tussen de dalen en de plateaus accentueert en de landschappelijke samenhang versterkt. Het landschappelijke raamwerk vormt een duurzame basis voor het waterbeheer, de ontwikkeling van de natuur en het cultuurhistorisch erfgoed en de toeristisch recreatieve ontsluiting van dit nationaal landschap. Naast zo tastbaar mogelijke inrichtingsvoorstellen voor het landschappelijke raamwerk zijn uitgangspunten geformuleerd voor de inpassing van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

_De landschapsvisie is geen plan in de juridisch-planologische zin. De formele status is een advies, dat fungeert als inspiratiebron, die richting geeft aan de landschapsontwikkeling in Zuid-Limburg. Het is een intentieverklaring met uitwerkingen die laten zien hoe behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten gestalte kunnen krijgen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg_, aldus Driessen.

De ontwikkeling van het landschap vindt in de praktijk plaats in een complexe planologische werkelijkheid, waarin verschillende bestuurslagen opereren en vele actoren met veelal verschillende belangen en doelstellingen.

De visie schetst een zo tastbaar mogelijk beeld voor de ontwikkeling van het landschap, dat als gezamenlijk referentiekader kan dienen voor de afzonderlijke ruimtelijke acties, die zich voltrekken. Een gedeelde visie op de toekomst van het landschap op hoofdlijnen maakt een onderlinge afstemming van de investeringen in landschappelijke ontwikkeling mogelijk. Dit is noodzakelijk voor een duurzaam behoud en ontwikkeling van de landschappelijke kwaliteiten van Zuid-Limburg.

Bovenstaande overwegingen leiden tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het landschap in Zuid-Limburg en vormen voor de partijen dus de aanleiding tot het sluiten van een intentieverklaring. De verschillende partijen bestaan onder andere uit Recron, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Limburgs Landschap, Stichting IKL, particuliere landeigenaren verenigd in Limburgs Particulier Grondbezit, waterschap Roer en Overmaas, de colleges van B&W van diverse Zuid-Limburgse gemeenten en tot slot natuurlijk Gedeputeerde Staten van Limburg vertegenwoordigd door de heer Ger Driessen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet