NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 


terug naar inhoudsopgave

Schadelijkheid mosselvisserij in Waddenzee niet uitgesloten

27 februari 2008

Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging zijn zeer verheugd met de uitspraak van de Raad van State over de mosselvisserij in de Waddenzee. De Raad geeft de natuurorganisaties gelijk dat onvoldoende bekend is om de schadelijkheid van mosselvisserij in de Waddenzee te kunnen beoordelen. Op basis van het voorzorgprincipe had het ministerie van LNV daarom geen vergunning mogen verlenen voor het opvissen van mosselen in het voorjaar van 2006. De Raad van State is van mening dat voor het beoordelen van de effecten van mosselvisserij het essentieel is om de resultaten van het nu lopende onderzoek af te wachten.

De Waddenzee staat in de top tien van de wereldranglijst van getijdennatuur en is een van de meest waardevolle wetlands van onze planeet. Voor miljoenen vogels bestaat er geen alternatief om tijdens de trek bij te tanken, te broeden of te overwinteren. Het is een internationaal beschermd natuurgebied met een kwetsbaar ecosysteem, zeer rijk aan bodemleven, zoogdieren, vissen en vogels. Wilde schelpdierbanken, zoals mosselzaadbanken, zijn een belangrijk element in het kustgebied: niet alleen als voedsel voor vogels, maar k vanwege de sedimentvangende functie als bouwer van wadplaten. De banken zijn daarmee niet alleen van belang voor de biodiversiteit in de kustwateren. Zij vormen een belangrijke buffer voor de zeespiegelrijzing door klimaatveranderingen. Hun aanwezigheid is bepalend voor de structuur en functioneren van het waddensysteem.

De overstroomde zandbanken met schelpdierbanken verkeren onder meer door schelpdiervisserij in een slechte staat, net als de daarvan afhankelijke vogelsoorten als eidereend en toppereend. De natuurorganisaties vinden dat de kustnatuur nu eerst ruimte voor herstel moet krijgen.

Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland maken zich al jaren zorgen over de schadelijke effecten van mosselvisserij in de Waddenzee. Daarom tekenden zij in 2006 niet alleen beroep aan tegen de voorjaarsvisserij, maar ook tegen de najaarsvisserij en transport van mosselen, die samen de mosselcultuur in de Waddenzee vormen. Ook in 2007 kwamen zij op voor de natuurdoelstellingen van de Waddenzee middels juridische procedures. Volgens de organisaties handelt de overheid in strijd met haar eigen Natura 2000 doelendocument en de concept-Natura 2000 aanwijzingsbesluiten, die aangeven dat herstel noodzakelijk is.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet