NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verdroging voortvarend aangepakt in natuurgebieden

19 feb 2008

Gedeputeerde Staten willen de verdroging aanpakken langs twee sporen: een versnelde aanpak om onomkeerbare natuurschade te voorkomen Ún snel scoren wanneer zich kansen voordoen. Een landelijke Taskforce Verdrogingsbestrijding heeft in Overijssel 15 gebieden aangewezen waar verdroging met voorrang moet worden aangepakt vanwege de natuurdoelen. Dit zijn de zogeheten TOP-gebieden. Alle Overijsselse TOP-gebieden zijn eveneens Natura 2000 gebied. In het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied heeft de provincie met het Rijk afspraken gemaakt om 12 van deze 15 TOP-gebieden aan te pakken.

In 2006 heeft de Rekenkamer Oost-Nederland onderzoek gedaan naar de verdrogingsbestrijding in de provincies Overijssel en Gelderland. Op basis daarvan deed ze beide provincies de aanbeveling duidelijke prioriteiten te stellen in de aanpak van de verdrogingsbestrijding. Ook adviseerde ze de provincies meer inzicht geven in de haalbaarheid en resultaten van de bestrijding. GS hebben bij de bespreking van dit onderzoek aan Provinciale Staten aangegeven dit voortvarend op te willen blijven pakken. Gedeputeerde Staten hebben de Dienst Landelijk Gebied gevraagd een quick-scan te doen naar de stand van zaken in de verdroogde gebieden. Op basis van de quick-scan hebben GS besloten de verdroging via twee sporen aan te pakken.

Gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water) legt uit: "We kiezen ervoor om versneld in te zetten op die TOP-gebieden waar onomkeerbare natuurschade dreigt als de verdroging niet snel opgelost wordt. Dit zijn twee gebieden die we in het kader van Natura 2000 als eerste oppakken: het Buurserzand/Haaksbergerveen en Lemselermaten (gemeente Staphorst). In deze gebieden gaan we nu met voorrang aan de slag met het maken van een beheerplan. Daarbij maken we met de betrokken partijen afspraken over anti-verdrogingsmaatregelen."

Daarnaast willen GS aan de slag in die gebieden waar al snel maatregelen genomen kunnen worden. Dat is in ieder geval in de Oldematen & Veerslootlanden en in het Dal van de Mosbeek. Voor acht andere TOP-gebieden zal de provincie inspelen op mogelijkheden die zich voordoen om gronden aan te kopen of inrichtingsmaatregelen te nemen in het kader van andere processen, zoals de realisatie van de ecologische hoofdstructuur of de Kaderrichtlijn Water. De gebieden Boddenbroek, Landgoederen Oldenzaal, het Boetelerveld en Witteveen (Haaksbergen) krijgen vooralsnog minder prioriteit, omdat er, naar het zich nu laat aanzien, weinig kansen zijn hier op korte termijn maatregelen te nemen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet