NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderse Regio behaalt winst ten opzichte van Streekplan met eigen beleid

19 feb 2008

Vijf gemeenten in de regio Stedendriehoek hebben gezamenlijk een 'regionaal beleidskader Functieverandering van vrijkomende (agrarische) gebouwen in het buitengebied' opgesteld.
Aanleiding voor deze gezamenlijke actie is de mogelijkheid die de provincie Gelderland regio's biedt om af te wijken van het beleid in het Streekplan betreffende hergebruik van vrijkomende gebouwen. Regio's mogen met alternatief beleid komen. Voorwaarde daarbij is dat dit alternatief beleid beargumenteerd en gedragen is door de samenwerkende gemeenten in de regio.

Omdat de mogelijkheid voor afwijken van het streekplan winst voor de regio Stedendriehoek kan opleveren, hebben de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen de handen ineengeslagen. De andere Stedendriehoek-gemeenten Epe en Deventer hebben al een vastgesteld beleidskader op dit gebied. Op donderdag 21 februari vindt de eerste raadsbehandeling van het beleidskader plaats in Apeldoorn (politieke markt), op 25 februari volgt de behandeling door de raad van Lochem (ronde tafelgesprekken), in Voorst vinden de ronde tafelgesprekken van de raad ook plaats op 25 februari, op 6 maart volgt de behandeling door de raad van Brummen en als laatste is op 10 maart Zutphen aan de beurt.

Volgens planning moeten Gedeputeerde Staten van Gelderland het beleidskader vr 1 juli 2008 hebben goedgekeurd, dit is het moment waarop de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treedt.

Winst
De winstpunten die met het regionaal beleidskader zijn te behalen ten opzichte van het streekplan zijn:
- Naast de realisering van meerdere wooneenheden in n gebouw, wordt de bouw van vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. Dit laatste is in het Streekplan niet toegestaan. Aangezien de gemeenten de ervaring hebben dat juist de meeste vraag uitgaat naar n of meerdere vrijstaande woningen (voor bijvoorbeeld mantelzorg), is dit een belangrijke verruiming ten opzichte van het Streekplan.
- Een andere verruiming ten opzichte van het Streekplan is dat in bepaalde gebieden en bij sloop van meer dan 3000 m2 aan bebouwing, maatwerk is toegestaan waarbij zowel vrijstaande woningen als meerdere wooneenheden in n gebouw zijn toegestaan. Wel moet minimaal (conform het Streekplan) 50% van de vrijkomende bebouwing wordt gesloopt.
- Het Streekplan staat alleen hergebruik van gebouwen voor werken toe met een max. vloeroppervlak van 500 m2 waarbij de resterende bebouwing wordt gesloopt. Daarnaast moet de nieuwe werkfunctie gebiedsgebonden zijn.
Met het regionaal beleidskader is in het grootste deel van de betrokken gemeenten max. 500 m2 aan werken toegestaan waarbij min. 50% gesloopt moet worden. In het andere deel is max. 750 m2 aan werken toegestaan, waarbij de resterende bebouwing moet worden gesloopt. Dit mag minder dan 50% van de vrijkomende bebouwing zijn. In de gebieden die buiten het groenblauwe raamwerk van de provincie vallen, zijn ook andere werkfuncties dan gebiedsgebonden toegestaan. Daarnaast mag er nieuw gebouwd worden ten behoeve van werken.


Landelijke ontwikkeling
Bovenstaande past in de ontwikkeling die ook andere delen van Nederland doormaken waarbij minder maar grotere landbouwbedrijven ontstaan en erven en agrarische bebouwing vrijkomen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet