NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra geld Waterdoelen beschikbaar via ILG

2 mrt 2008
De extra beschikbare 115 miljoen euro voor de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water komen beschikbaar via het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Hierover is donderdag 28 januari tijdens het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) een akkoord bereikt.

De gedeputeerden Keereweer (Gelderland), Jansen (Overijssel) en Binnekamp (Utrecht) hebben namens het IPO vandaag ingestemd met het voorstel van staatsecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat).

Het Nationaal Bestuursakkoord Water is erop gericht het watersysteem voor 2015 op orde te krijgen. Nederland krijgt onder andere te maken met zeespiegelstijging en bodemdaling.

De voorzitters van de Regionale Bestuursorganen, opgericht voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gaan een voorstel doen voor een programma met maatregelen voor de 115 miljoen euro. Dit mogen ook voorstellen zijn die al in de Provinciale Meerjarenprogramma's staan.

In een brief geeft de staatssecretaris aan te zullen voldoen aan de voorwaarden die het IPO eerder had geformuleerd om de administratieve lasten te beperken. Er is meer geld nodig om de Waterdoelen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit te halen, vindt het IPO. Maar de 115 miljoen euro zijn opgenomen in het regeerakkoord en lijken voorlopig het maximaal haalbare.

Door de koppeling met de FES-criteria (Fonds Economische Structuurversterking, 40 procent van de aardgasbaten vloeit in dit fonds) dreigde een bureaucratisch circus van individuele projectbeschikkingen te worden opgetuigd. Het IPO heeft daarop voorgesteld om het Investeringsbudget Landelijk Gebied te benutten als kader waarbinnen de synergiegelden naar de regio's kunnen lopen. Dit beperkt de administratieve lasten en is een garantie voor een goed samengaan met andere inspanningen in het landelijk gebied. Binnenkort krijgen de provincies een geactualiseerd Nationaal Bestuursakkoord Water voorgelegd zodat men snel tot tekenen kan overgaan.
Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet