NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Water uit de wal

3 mrt 2008

“Er dient efficiënt gebruik te worden gemaakt van het beschikbare zoete water in Zuidwest-Brabant en Zuid-Beveland”. Onder dit motto heeft een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Brabant, Zeeland, de waterschappen Brabantse Delta en Zeeuwse Eilanden, de drinkwaterbedrijven Evides en Brabant Water en de gemeente Woensdrecht onlangs nadere afspraken gemaakt over inzet van het water.

Aanleiding voor de in 2006 gestarte samenwerking vormde het besef dat jaarlijks een grote hoeveelheid schoon kwelwater, dat opborrelt aan de voet van de Brabantse Wal, ongebruikt wordt afgevoerd naar de Westerschelde. Via onderzoek is ondermeer de toekomstige waterbehoefte in beeld gebracht. Conclusie: er is een waterbuffer nodig van in totaal tenminste één miljoen kubieke meter om het beschikbare kwelwater te kunnen opslaan. Als mogelijke locaties zijn de (voormalige) kreek de Agger en een aantal kreekruggen in Zuid-Beveland in beeld. Ook het toepassen van gezuiverd afvalwater, dat nu door de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rilland-Bath wordt geloosd, is onderzocht. Het waterschap Brabantse Delta acht de productie van schoon water dat geschikt is voor industrie een haalbare zaak; door toepassing van een nazuivering.

Aansluiten op lopende projecten
“Door gebruik te maken van water dat toch al in het gebied aanwezig is, gaan we op een duurzame wijze met het water om”, aldus Onno Hoes, voorzitter van het samenwerkingsverband. Gestreefd wordt naar uitvoeringsprojecten waarbij zowel landbouw als natuur profiteren, maar waarbij ook de waterbehoefte van de industrie beter kan worden gedekt. Voor zover dat mogelijk is, wordt bij de maatregelen ook rekening gehouden met de uitwerking die tegelijk wordt gegeven aan het oplossen van de verdrogingsproblemen op de Brabantse wal.

Afspraken
Op 18 februari jl. hebben de betrokken partijen binnen het project Water uit de Wal afgesproken de optie “kreekruggen” nader uit te gaan werken. Voor zowel de locaties in Zeeland (diep waterbekken) als voor de locaties in Noord-Brabant (ondiep doorstroombekken) zijn meerdere alternatieven in beeld.
Onder leiding van de provincie Zeeland gaat de bestaande werkgroep komende maanden na of deze optie kan worden uitgebreid met een oplossing voor de zoetwatervoorziening in de Reigersbergsche Polder in Zuid-Beveland.

Waterschap Brabantse Delta en de drinkwaterbedrijven Evides en Brabant Water hebben besloten gezamenlijk te onderzoeken of een kleinschalige proefinstallatie kan worden gebouwd om het effluent van de RWZI Bath te zuiveren. Dit om te onderzoeken of het effluentwater in de toekomst kan worden ingezet voor de industrie.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet