NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe grenzen voor Gelderse Ecologishe Hoofdstructuur

10 maart 2008

De grenzen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden voor een deel opnieuw vastgelegd. Doel is een netwerk te maken van natuurgebieden waar waardevolle en kwetsbare natuur optimaal kan voortbestaan. Dit moet een 'robuuste' EHS zijn. Hierin worden ontbrekende verbindingen tussen natuurgebieden gerealiseerd. In de nieuwe situatie is de EHS is een fractie kleiner. In het Gelderse streekplan uit 2005 was het voornemen voor een herziening al opgenomen.

In Gelderland zijn wij zuinig op onze natuur. Om deze natuur te behouden hebben wij in Nederland een structuur aangewezen van natuur- en bosgebieden met daartussen verbindingen. In deze EHS kunnen dieren en planten 'grenzeloos' leven en bewegen. De EHS voor Gelderland is vastgelegd in het streekplan van de provincie Gelderland van 2005.

Inspraak
Het besluit van Gedeputeerde Staten betreft een ontwerp-streekplanherziening. De ontwerp-herziening vanaf 25 maart tot en met 6 mei 2008 ter visie in de bibliotheek van het provinciehuis, Markt 11 in Arnhem en bij alle Gelderse gemeenten. Ook is de ontwerp-herziening binnenkort te vinden op deze site.

Iedereen kan gedurende de inspraaktermijn zijn reactie op dit voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken bij de provincie. Na de inspraakperiode stelt Gedeputeerde Staten op basis van een commentaarnota, de ontwerp-streekplanherziening vast. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de definitieve herziening vast, naar verwachting in oktober 2008.

Provincie financiert ecologische verbindingszones
De EHS is op enkele plaatsen uitgebreid om bepaalde natte natuur levensvatbaar te houden. Op elf van de twaalf delen van de EHS houdt de rijksfinanciering op te bestaan. Gedeputeerde Staten hebben besloten hiervoor zelf financiering te gaan organiseren. Daardoor worden deze verbindingen uiterlijk in 2015 worden gerealiseerd.

Het zijn de locaties bij:

Lochem (Ampsensche Veld en Berkel),
het gebied Hengelose Beek,
Montferland (het oostelijk traject van het Grenskanaal),
het gebied aan de noordrand van de Veluwe tussen Elburg en IJssel,
Volenbeek: een verbinding tussen de Veluwe en het Horsterwold,
het gebied Esvelder Beek - Barneveldse Beek, Lunterse Beek,
het gebied Lunterse Beek-Rijn,
Capreton in de gemeente Zaltbommel.
De EHS-verbinding 'Graafschap' in Zutphen verliest een beschermde EHS-status van de provincie, hoewel de gemeente ervoor kan kiezen om deze natuur alsnog te blijven beschermen. Weinig robuuste delen van de EHS, waar natuur met veel ander grondgebruik verweven is, zijn uit de EHS gehaald.

De gemeenten Rheden, Groesbeek, Nijmegen, Arnhem, Zeddam, Barneveld, Renkum, Apeldoorn, Zevenaar en Ede zijn voorbeelden van gemeenten waar de EHS terrein heeft verloren aan bebouwingsmogelijkheden. In deze gemeenten is op enkele plekken het belang van natuur tegen bebouwing opnieuw afgewogen.

Afstemming met andere plannen
De herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur is afgestemd op diverse andere plannen, zoals de Wet Ammoniak en Veehouderij. Deze wet legt beperkingen op voor uitbreiding en vestiging van veehouderijen in een bereik van 250 meter rond de zeer kwetsbare gebieden. Bij deze wet is rekening gehouden met de ligging in de EHS. Besluitvorming door Gedeputeerde Staten over de Wet Ammoniak en Veehouderij en de EHS en de inspraak over beide ontwerpbesluiten vindt gelijktijdig plaats.

De EHS is daarnaast afgestemd op de begrenzing van de Natura 2000 gebieden. Inhoudelijk ondersteunen de Nationale Landschappen de EHS en vice versa. Herzieningen van het Waterhuishoudingsplan en Reconstructieplannen worden afgestemd op de EHS. Met het oog op de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening stelt de provincie een verordening op zodat gemeenten vooraf weten waar hun bestemmingsplannen in de EHS aan moeten voldoen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet