NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitgangspunten herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur Noord-Holland vastgesteld

12 maart

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de uitgangspunten voor de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vastgesteld met als doel een kwalitatief goed en efficiŽnt beheer van de natuurhectares in Noord-Holland. De uitgangspunten zijn opgesteld in samenspraak met de natuurorganisaties. De herbegrenzing betekent een verschuiving van natuurhectares, er gaan geen hectares verloren.

Herbegrenzing
De uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur loopt van 1990 tot 2015. Inmiddels zijn we ruimschoots halverwege en vindt een herijking plaats om de kwaliteit van de EHS te verbeteren. Hiervoor worden verschillende wegen bewandeld waaronder herbegrenzing van niet effectieve natuurhectaren met een doelgerichte realisatie van de ecologische verbindingszones. De herbegrenzing bestaat uit het ontgrenzen van ecologisch niet of minder effectieve hectaren en het begrenzen op plaatsen met een hoger ecologisch rendement. Met de herbegrenzing worden bovendien de haalbaarheid en het tempo van realisatie vergroot.

Vervolgprocedure
De uitgangspunten voor de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur worden na ondertekening door de Natuurbeheersorganisaties eind maart behandeld in Provinciale Staten. Vervolgens wordt gestart met de beleidsnota herijking inclusief een kaart met de nieuwe grenzen. Deze wordt na de zomer aan Provinciale Staten aangeboden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet