NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start opstellen beheerplannen Natura 2000 in Noord-Holland

12 maart 2008

In 2008 start de provincie Noord-Holland met het opstellen van beheerplannen voor Laag Holland en het Oostelijk Vechtplassengebieden. Vanaf 2009 met de andere Noord-Hollandse natuurgebieden. Dit gaat de provincie doen in goed overleg met de betrokken bewoners en ondernemers. Het streven is dat de plannen voor Laag Holland en het Oostelijk Vechtplassengebied in september 2009 ter inspraak voor liggen.

Natura2000 is een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Hiermee wil de Europese Unie onder meer de achteruitgang van biodiversiteit wil tegengaan. Biodiversiteit is de mate van verscheidenheid van flora en fauna. Nederland draagt met 162 gebieden bij aan het realiseren van het Natura 2000 netwerk. Hiervan liggen er 14 (vrijwel) en 5 gedeeltelijk in Noord-Holland.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt momenteel de instandhoudingsdoelen op voor de aangewezen natuurgebieden. Hierin is vastgesteld welke flora en fauna in een natuurgebied behouden moet blijven of ontwikkeld moet worden. Vervolgens kunnen de zogenaamde beheerplannen voor dit gebied worden opgesteld. Samen met samenwerkingspartners en met de mensen die in het gebied wonen, werken, recreren en ondernemen maakt de provincie in de beheerplannen afspraken hoe de natuurwaarden in een gebied duurzaam te behouden. De samenwerkingpartners zijn onder meer Noord-Hollandse gemeenten Recron, LTO, Horecaondernemers, natuur&milieu organisaties, beroep&sport visserij. De Minister van LNV heeft het opstellen van beheerplannen naar de provincies gedelegeerd. De provincie heeft een plan van aanpak opgesteld waarin staat hoe de provincie de komende jaren deze beheerplannen op gaat stellen. De provincie vindt het belangrijk dat hierbij een goed evenwicht wordt bereikt tussen ecologie en economie.
De beheerplannen voor Laag Holland en de Oostelijke Vechtplassen worden als eerste opgesteld. Laag Holland bestaat uit vijf veengebieden: Eilandspolder, Wormer & Jisperveld/ Kalverpolder, Polder Westzaan, Polder Zeevang en Ilperveld/ Varkensland. De provincie gaat voor de veengebieden in Laag Holland n beheerplan maken. Het is de bedoeling van de provincie de beheerplannen voor Laag Holland en de Oostelijke Vechtplassen vr 1 september 2009 in ontwerp gereed te hebben.

De provincie gaat het opstellen van deze beheersplannen uitbesteden aan advies- en ingenieursbureaus. Binnenkort start de provincie het overleg met haar samenwerkingspartners over de wijze waarop zij bij de plannen voor Laag Holland en de Oostelijke Vechtplassen betrokken worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet