NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nederland minder droog dan gedacht

11 maart 2008

Verdroging is in Nederland een serieus probleem, met name vanwege de onttrekking van grondwater voor landbouw, industrie en de drinkwatervoorziening. Uit onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, blijkt echter dat de werkelijke grondwaterstand soms flink verkeerd wordt ingeschat. Maatregelen om verdroging tegen te gaan kunnen dan minder noodzakelijk, minder effectief of te duur zijn. De oorzaak hiervan is een verschil tussen de gemeten grondwaterstanden en de werkelijke grondwaterstanden.

Dit betekent niet dat het anti-verdrogingsbeleid nu op de schop moet. Het maakt wel de weg vrij naar doelgerichtere en efficiŽntere maatregelen tegen de verdroging. Het draagvlak daarvoor bij zowel agrariŽrs als natuurorganisaties zal daardoor ook gemakkelijker te vinden zijn. Een verkeerd ingeschatte grondwaterstand kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat het effect van waterwinning op de grondwaterstand verkeerd wordt berekend. Dit kan weer gevolgen hebben voor de vergoeding die boeren krijgen ter compensatie van de geleden schade. Ook hoeven buffergebieden rond natuurgebieden minder groot te zijn en zijn in het algemeen zijn minder rigoureuze maatregelen nodig, terwijl het effect van de maatregelen alleen maar groter zal zijn.

De problemen zijn een gevolg van de digitalisering in de afgelopen decennia waardoor de technieken en methoden om de grondwaterstand te meten zijn aangepast. Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de gelaagdheid van de bodem, waardoor de grondwaterstand in Nederland op basis van metingen in peilbuizen op veel plaatsen te laag wordt ingeschat. Het verschil tussen de werkelijke grondwaterstand en de gemeten grondwaterstand kan in ruimte en tijd sterk variŽren. De aangepaste technieken en methoden zijn ondermeer het gevolg van wensen vanuit het digitale tijdperk en de hiermee samenhangende numerieke methoden. De te lage inschatting van de grondwaterstand in Nederland wordt daarom wel 'numerieke verdroging' genoemd. Deze numerieke verdroging geeft een verklaring voor verschillen tussen visuele waarnemingen van grondgebruikers en gemeten of berekende grondwaterstanden. Ook binnen de waterwereld geldt dus 'meten is weten mits we weten wat we meten'.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet