NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verburg maakt afspraken met natuurorganisaties en mosselsector over waddenzee

21 maart 2008

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft om de tafel gezeten met natuurorganisaties en de mosselsector. Het doel van deze gesprekken was om gezamenlijke afspraken te maken die recht doen aan zowel natuur als visserij.

De minister deed dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 27 februari over de vergunningverlening voor de mosselzaadvisserij in het voorjaar van 2006. Volgens de Raad van State heeft het ministerie van LNV onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor het Waddenzeegebied.

De partijen hebben een aantal afspraken voor de korte termijn, voor de middellange en lange termijn gemaakt.

Minister Verburg heeft voor de korte termijn met de natuurorganisaties en de mosselsector afgesproken dat alle drie de partijen gezamenlijk bepalen welke onderzoekers gevraagd kunnen worden om een review van het Project Onderzoek Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS) uit te voeren. De review moeten vragen beantwoorden als 'is de opzet van het onderzoek afdoende ' en 'verloopt de uitwerking naar wens'? De review heeft twee doelen. In de eerste plaats het verlenen van een ecologisch en juridisch goed onderbouwde onderzoeksvergunning voor mosselzaadvisserij in het voorjaar van 2008. Ten tweede moet de review uitwijzen of het PRODUS-onderzoek op een verantwoorde manier gečntensiveerd oftewel naar voren geschoven kan worden.

Voor de middellange en lange termijn heeft minister Verburg met de natuurorganisaties en de mosselsector afgesproken om op korte termijn overleg te voeren over een stappenplan met agendapunten: wat moet er verder besproken worden en wanneer? Verburg heeft de natuurorganisaties en de mosselsector gevraagd om samen met het ministerie van LNV door middel van dit stappenplan vorm te geven aan een betere afweging tussen natuurherstel en duurzame mosselvisserij.

Minister Verburg roept betrokkenen op het beheerplan Natura 2000 voor de Waddenzee zo snel mogelijk af te maken en zal daar zelf aan bijdragen door zo snel mogelijk het aanwijzingsbesluit af te geven.

De minister waardeert de constructieve opstelling van alle partijen in de overleggen van afgelopen week. Zij roept een ieder op de schouders er onder te zetten en het tempo er in te zetten om te komen tot een duurzame toekomst voor het Waddengebied en de mosselvisserij.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet