NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samen aan de slag voor weidevogels in Zeeland

3 april 2008

Het "Opkrikplan voor weidevogels in Zeeland" heeft van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2008 een eenmalige bijdrage van EUR 200.000,-- gekregen voor het behoud van de weidevogels in Zeeland. Het Opkrikplan is geschreven door Stichting Het Zeeuwse Landschap en gecoĒrdineerd door de Provincie Zeeland. De andere deelnemende partijen zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de ZLTO.

In het Opkrikplan worden vier topweidevogelgebieden benoemd. Dit zijn Yerseke- en Kapelse Moer, Hengstdijkse Putting, St. Laurense Weihoek en het ganzengebied de Poel. In deze gebieden worden vooral maatregelen uitgevoerd die te maken hebben met waterhuishouding en het creČren van openheid. Aangrenzend aan deze terreinen worden beheerafspraken gemaakt met agrariČrs. Deze agrariČrs worden vanuit het project hiervoor benaderd. Met de financiČle bijdrage en de medewerking van de agrariČrs hopen de deelnemende partijen op een toename van 20% van de weidevolgels in deze gebieden.
De beheergelden voor 2008, die worden ingezet voor uitgesteld maaibeheer, komen eenmalig uit het "amendementsgeld". Er is geen inschrijving mogelijk via de Provinciale Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (PSAN). Dit in verband met de voorlopige eenmaligheid van de bijdrage.

Weidevogels zijn voor hun voortplanting in grote mate afhankelijk van Nederland. Ze zijn aangewezen op grote open graslandgebieden. Zo heeft Nederland bijvoorbeeld een grote internationale verantwoordelijkheid voor de Grutto, omdat ongeveer de helft van alle Grutto's ter wereld in Nederland broedt. Zeeland staat niet speciaal te boek als een weidevogelprovincie. Als het om hectares gaat klopt dit, maar juist de "oudlandgebieden" kennen grote aantallen weidevogels. Het gaat daarbij in eerste instantie om de Grutto. Andere weidevogels die meeliften in het Opkrikplan zijn bijvoorbeeld Tureluur, Slobeend, Zomertaling, Gele kwikstaart en Graspieper.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet