NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpak grondverwerving Krimpenerwaard vormgegeven

24 april 2008

Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de partiŽle herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost - Krimpenerwaard de nieuwe natuurbegrenzing vastgesteld. Daarbij is in hoofdzaak gekozen voor het gebied waar de grond het snelst zakt. Deze inklinking kan onder meer worden tegengegaan door het gebied met behulp van duurzaam water- en bodembeheer in te richten als natuurgebied. Het zuidelijk deel van de Krimpenerwaard kent minder bodemdaling en is daarom geschikter voor landbouw.
Provinciale Staten hebben ook besloten om de bestemming voor het bedrijventerrein Veerstalblok voorlopig te handhaven op de streekplankaart. Het terrein wordt echter nog niet aangelegd. Na 2012 zal opnieuw bekeken worden of het terrein nodig is.

De realisatie van de nieuwe natuurgebieden vindt plaats door kavelruil, grondverwerving op basis van volledige schadeloosstelling, particulier natuurbeheer en bedrijfsverplaatsing. Indien onvoldoende voortgang wordt geboekt met vrijwillige grondverwerving, kan desnoods worden overgegaan tot onteigening. Op grond van bepaalde criteria kunnen agrarische gebouwen worden aangekocht. Behalve aan nieuwe natuur wordt ook gewerkt aan versterking van de agrarische structuur. Door vrijwillige grondruil kunnen nieuwe locaties voor boerderijen tot stand komen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet