NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer worstelt met nationale rol in Mooi Nederland

25 april 2008

De Tweede Kamer heeft nog steeds moeite met de nationale rol bij de decentrale uitvoering van de Nota Ruimte. Dat bleek ook gisteren weer uit het Algemeen Overleg met de ministers Cramer en Van der Hoeven. Het overleg ging vooral over de uitvoering van het beleid voor bedrijventerreinen en nationale landschappen. Eind vorig jaar hebben rijk, provincies en gemeenten over deze en andere punten de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland opgesteld.

Ontwikkelingen in de Nationale Landschappen, zoals de aanleg van de Centrale as in de Noordelijke Friese Wouden, baren de Kamer zorgen. Reden voor de PvdA om te vragen om meer nationale regie bij de uitwerking van kernkwaliteiten. Minister Cramer stelde de woordvoerders van de acht aanwezige fracties gerust met de verzekering dat Mooi Nederland begint aan te slaan bij provincies en gemeenten. De casu´stiek zal daardoor volgens haar in de toekomst anders worden.

De PvdA wil, evenals GroenLinks en ChristenUnie, de toepassing van de SER-ladder voor bedrijventerreinen wettelijk regelen. VVD en CDA hebben hier geen behoefte aan. Het CDA vindt koppeling aan een financieel haalbare herstructureringsaanpak belangrijker. Minister Van der Hoeven heeft ook geen behoefte aan juridische borging. De afspraken met de provincies in het kader van de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland bieden volgens haar voldoende garantie voor een betere regionale afstemming van de behoefte aan bedrijventerreinen.

Voor de provincies is er werk aan de winkel. De twee ministers willen in juni de afspraken met iedere provincie afzonderlijk over de aanpak van bedrijventerreinen aan de TK sturen als onderdeel van de uitwerking van de Samenwerkingsagenda.

Minister Cramer zegde toe voor de zomer te komen met de Realisatieparagraaf van de Nota Ruimte met daarin de hoofdlijnen voor de nieuwe AMvB Ruimte voor de borging van de nationale belangen. Het IPO heeft al een schriftelijke reactie op de voorstellen voor de AMvB Ruimte gegeven, zie het aparte nieuwsbericht.

In juni zullen de bewindslieden ook de uitkomsten van de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland aanbieden.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet