NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zorgen om vergunningverlening bij Natura 2000-gebieden

25 april 2008

In een bestuurlijk overleg gisteren met minister Verburg (LNV) heeft de portefeuillehouder Landelijk Gebied van het IPO, gedeputeerde Paul Rüpp, zijn zorg uitgesproken over de uitwerking in de praktijk nu het toetsingskader ammoniak en Natura 2000 geen stand houdt. Provincies moeten hun beslissing over vergunningaanvragen nu baseren op individuele toetsing. Vooral in de reconstructieprovincies kan dat problemen opleveren.

Het kabinet heeft vrijdag 18 april besloten de Algemene Maatregel van Bestuur ‘toetsingskader ammoniak en Natura 2000' uit mei 2007 niet te bekrachtigen. Aanleiding is het advies van de Raad van State van 26 maart. Het algemene toetsingskader was bedoeld als interiminstrument om vergunningen op te verlenen totdat de beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden zijn opgesteld. Het toetsingskader stond extra ammoniakdepositie toe (tot 5 procent van de kritische depositiewaarde). De Raad van State oordeelde dat het toetsingskader onvoldoende zekerheid biedt voor de bescherming van Natura 2000 gebieden en vraagt een betere onderbouwing.

Het IPO is bijzonder blij met het instellen door de minister van LNV van de taskforce onder leiding van Carlo Trojan, oud secretaris-generaal van de Europese Commissie. De taskforce komt over zes weken met oplossingen op de korte en lange termijn voor het probleem met ammoniak.

Andere Europese landen, zoals België (met name Vlaanderen), Duitsland (de grensgebieden met Nederland), het Verenigd Koninkrijk en Denemarken kennen overigens dezelfde stikstofproblematiek (ammoniak en stikstofoxiden zijn stikstofverbindingen). De helft van de stikstofdepositie wordt veroorzaakt door agrarische activiteiten. Andere bronnen zijn industrie en verkeer. Ook komt een deel van de achtergronddepositie uit onze buurlanden.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet