NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 


terug naar inhoudsopgave

Extra bescherming van het landschap rondom de Stelling van Amsterdam

24 april 2008

Door een oud verbod tot bouwen in het schootsveld van de Stelling van Amsterdam vormt hij nog altijd een groene buffer en een stille rand rond de hoofdstad. Om dit unieke gebied tegen oprukkende bebouwing te beschermen gaat de provincie voor de omgeving van de Stelling een provinciaal Beeldkwaliteitplan (pBkp) maken. Dit plan werkt over de gemeentegrenzen heen. Hierdoor wordt het mogelijk om een overkoepelend ruimtelijk beleid te gaan voeren en de herkenbaarheid van het landschap en de Stelling voor de toekomst te verzekeren.

Het is voor het eerst dat in Nederland een pBkp wordt ingezet voor de bescherming van een Unesco-monument. Voor de 23 betrokken Noord-Hollandse gemeenten in de Stellingzone biedt het Beeldkwaliteitplan bouwstenen voor het gemeentelijk beeldkwaliteitplan. Ook hebben zij meer helderheid vooraf, waardoor bestemmingsplannen geen onnodige vertraging oplopen. De provincie Noord-Holland anticipeert hiermee op de komst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), waarin provincies van het Rijk de verantwoordelijkheid krijgen om Nationale Landschappen en Unesco monumenten te beschermen en te verbeteren. De Stelling van Amsterdam behoort tot beide categorieën.

De betrokken Noord-Hollandse gemeenten in de Stellingzone blijven hun eigen bestemmingsplannen opstellen. Nog voor de zomer wordt in Noord-Holland met gemeenten en andere partijen gesproken om na te gaan hoe het plan op regionaal en locaal niveau verder kan gaan doorwerken.

Rinske Kruisinga, als gedeputeerde verantwoordelijk voor de Stelling van Amsterdam: “De deur van de Stelling gaat niet op slot en ruimtelijke ontwikkelingen blijven mogelijk. Maar wij houden goed in de gaten hoe de landschappelijke en cultuurhistorische waarden het best behouden kunnen blijven en gecombineerd kunnen worden met nieuwe behoeftes, zoals recreatie en waterberging. De Stelling van Amsterdam moet beschermd zodat iedereen kan blijven genieten van deze unieke groene buffer rondom onze hoofdstad!” De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen 4 jaar zo’n 15 miljoen euro in de Stelling geïnvesteerd en wil in de periode 2009-2013 een soortgelijk bedrag gaan besteden om de Stelling van Amsterdam te restaureren en geschikt te maken voor nieuwe doeleinden.

Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een militair verdedigingswerk dat tussen 1870 en 1915 is aangelegd ter bescherming van Amsterdam. De verdedigingsring is 135 km. lang en bestaat uit dijken met dammen en sluizen, terreinen die onder water kunnen worden gezet (inundatie) en 42 forten. Na de Tweede Wereldoorlog deed de Waterlinie geen dienst meer en raakte langzaam in verval. Door de ‘Kringenwet’, welke tot 1963 bleef gehandhaafd, mocht er in de omgeving van een fort niet worden gebouwd, daardoor is de omgeving door de jaren heen groen en ongerept gebleven. Het forteiland Pampus is het meest bekende onderdeel van de stelling van Amsterdam. In 1996 is de Stelling toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet