NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

19 Projecten in Waddengebied krijgen geld uit Waddenfonds

24 april 2008

Negentien projecten in het Waddengebied krijgen samen € 40,5 miljoen uit het Waddenfonds. Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu maakte vandaag bekend welke projecten op basis van kwaliteit zijn geselecteerd.  

Doel is zoveel mogelijk goede projecten te starten op een zo breed mogelijk terrein. De uitgekozen projecten zijn op alle vier doelen van het Waddenfonds gericht: versterking van natuur en landschap, verhoging van de veiligheid, verbetering van de economie verbetering en van energie- en kennishuishouding. De projecten liggen verspreid over het hele Waddengebied. De helft van het budget gaat naar 10 projecten gericht op natuur en landschap. Er waren 106 voorstellen ingediend.

Gehonoreerde projecten
De projecten die subsidie krijgen zijn:
Hallumer Rijt vispassage en zoet/zout gradiënt Wetterskip Fryslân
Verkweldering Biltpôlen, Noard-Fryslân Butendyks It Fryske Gea
Biodiversiteit en natuurbeheer van kwelders It Fryske Gea
Waddenparels Wieringen en Keizerspoeldijk gemeente Wieringen
Ecologisch herstel Pieterbuurstermaar gemeente De Marne
Kwelderherstelprogramma Groningen St. het Groninger Landschap
Herinrichting haven Termunterzijl

gemeente Delfzijl
Kwaliteitsverbetering Noordpolderzijl gemeente Eemsmond
Landmerken St. Oude Groninger Kerken
Gouden Driehoek, herstel steunforten Ver. Natuurmonumenten
De Gouden Driehoek op Texel St. Texels Museum
Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl Schiermonnikoog St. Promenade i.o.
Noordelijke Elfstedenvaarroute gemeente Leeuwarderadiel
Wandelen in de waddenregio St. Landschapsbeheer Groningen
Getijdenenergiecentrale Texel (fase 1) gemeente Texel
Vlieland bespaart energie gemeente Vlieland
Waddenzeeschool St. Waddencentra
Historische basiskaart Groninger Kustgebied Fryske Akademy
Waddenacademie KNAW

Het is de bedoeling dat tijdens de Toogdag, die dit jaar op 21 juni plaats vindt te Den Helder, wordt ingegaan op gehonoreerde projecten.


Toekenningsprocedure
Tot 19 oktober 2007 konden projectvoorstellen worden ingediend, hetgeen 106 projectvoorstellen opleverde. De Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds (ondergebracht bij de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV) beoordeelde vervolgens namens minister Cramer de aanvragen op ontvankelijkheid. De 67 ontvankelijke projecten zijn daarna inhoudelijk beoordeeld door de Adviescommissie Waddenfonds onder voorzitterschap van de heer L.M.L.H.A. Hermans, voorzitter MKB Nederland.
Op 13 maart 2008 is het advies van de Adviescommissie Waddenfonds aangeboden aan minister Cramer. Zoals in de Wet op het Waddenfonds is vastgelegd heeft minister Cramer daarna het advies ter beoordeling voorgelegd aan een commissie bestaande uit noordelijke bestuurders, die samenwerken in het Regionaal College Waddengebied, en vertegenwoordigers van relevante organisaties op het terrein van natuur- en milieubescherming, kennis en economische belangenbehartiging. Deze commissie, onder voorzitterschap van mevrouw Schokker-Strampel, heeft op 11 april haar oordeel over het advies uitgebracht. Minister Cramer heeft vervolgens – na overleg met andere betrokken ministers – besloten het advies van de Adviescommissie integraal over te nemen en 19 projecten subsidie toe te kennen. Het volledige advies van de Adviescommissie Waddenfonds en het oordeel daarover van de noordelijke commissie zijn te downloaden via www.minvrom.nl/waddenzee

Achtergrond
Het Waddenfonds maakt extra investeringen mogelijk in projecten op ecologisch en economisch gebied in en rond de Waddenzee. Het Waddenfonds heeft een bedrag van 800 miljoen voor een periode van 20 jaar beschikbaar. Bij deze eerste toekenningsronde kwamen alleen niet-economische activiteiten voor subsidie in aanmerking. De Europese Commissie moet  de regeling voor economische activiteiten immers nog goedkeuren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet