NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Slap Europees klimaatbeleid vraagt om daadkracht Nederland

23 april 2008

Het voorgestelde Europese klimaatbeleid dwingt Nederland tot een grotere inzet op klimaatgebied. Dat stelt Milieudefensie in een reactie op de vandaag verschenen studie van het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP): 'Consequences of the European Policy Package on Climate en Energy'. Milieudefensie bestrijdt de conclusie van het MNP dat het Nederlandse klimaatbeleid haar betekenis verliest door het voorgestelde Europese klimaatbeleid. Door de lage emissiereducties die Europa hanteert, en omdat meer dan de helft van de Nederlandse uitstoot sowieso niet door Europa onder handen genomen wordt, is een daadkrachtig Nederlandse klimaatbeleid juist hard nodig. Milieudefensie pleit voor invoering van een Klimaatwet en voor aanscherping van de Europese doelstellingen.

Het MNP stelt dat de huidige doelstelling van het Nederlandse klimaatbeleid om in 2020 30 procent minder CO2 uit te stoten, aan betekenis verliest door het voorgestelde Europese klimaatbeleid. Het MNP trekt echter de verkeerde conclusies. Door de lage emissiereducties die Europa voor 2020 hanteert, namelijk 20 procent in 2020, wordt het juist extra relevant dat het kabinet Balkenende vasthoudt aan de doelstelling van 30 procent minder uitstoot uit het regeerakkoord. Dat vraagt om verscherping van het huidige beleid.

Als het Energie en Klimaatpakket van de Europese Commissie dit jaar door het Europees Parlement en de Europese Raad wordt aangenomen, valt 45 procent van de Nederlandse broeikasgasuitstoot onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Onder dit systeem kunnen bedrijven emissierechten voor CO2 uitstoot verhandelen. Het gaat daarbij name om de uitstoot van zware industrie en de energiesector. Binnen het ETS-systeem worden de emissieplafonds telkens verlaagd, zodat die sectoren in 2020 bij elkaar 21 procent minder broeikasgassen zullen uitstoten dan in 2005. 'Die reductiedoelstelling is te laag', aldus Willem Verhaak, campagneleider Klimaat van Milieudefensie. 'Nederland moet zich in de Europese Unie inspannen om tot een redactie van 30 procent te komen'.

Voor de rest van de Nederlandse uitstoot (55 procent) blijft Nederland zelf verantwoordelijk. Het gaat daarbij om de uitstoot van de sectoren verkeer, bebouwde omgeving (huishoudens, kantoren en de MKB-sector) en landbouw. Die sectoren zullen, door de zwakke Europese doelstellingen, tot 2020 hun broeikasgassen juist met veel méér dan 30 procent moeten verminderen. Dat is nodig om de te lage reducties van de bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen, te compenseren en zo toch nog de totale Nederlandse emissiereductie op 30 procent uit te laten komen.

Milieudefensie vindt daarom, in tegenstelling tot het MNP, dat het voorgestelde Europese klimaatbeleid Nederland juist dwingt tot méér inzet. Invoering van een Klimaatwet, waarin wettelijk wordt vastgelegd de Nederland elk jaar minstens 3 procent minder broeikasgassen uitstoot, kan die inzet waarborgen. 'Met een Klimaatwet doorbreekt Nederland het huidige internationale kat- en muisspel waarbij niemand de eerste stap durft te zetten om benodigde 30 procent reductie van broeikasgassen echt te realiseren. Het kabinet moet haar eigen koers blijven varen en vasthouden aan die 30 procent', aldus campagneleider Verhaak van Milieudefensie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet