NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voorzichtig met maaien voor weidevogels

22 april 2008.

Het Weidevogelverbond roept boeren en loonwerkers op om de komende tijd voorzichtig te zijn met het maaien van de graslanden. Op dit moment broeden vele weidevogels op het boerenland of er lopen al jonge kuikens rond. Maaien veroorzaakt veel onnodige onrust en dode vogels. Dat is gemakkelijk te verminderen door het nemen van kleine maatregelen. Nu het beter weer wordt verwacht het Weidevogelverbond dat er de komende weken massaal gemaaid wordt.

Veel boeren dragen weidevogels al een warm hart toe, maar kunnen een extra handje helpen door:

’s Nachts niet te maaien. In principe is de nacht een rustmoment voor de vogels en zoeken jonge vogels de warmte van hun ouders op. ’s Nachts maaien heeft een groter verstoringseffect op vogels, waarbij jongen onderkoeld kunnen raken.

Van binnen naar buiten en niet te snel te maaien. Door deze manier van maaien krijgen nog niet vliegvlugge weidevogelkuikens de kans om naar een aangrenzend perceel te vluchten.

Het aanbrengen van maaitrappen. Door een perceel in verschillende delen te maaien (steeds 1/3 of 1/4) ontstaat een natuurlijk mozaïek. Wanneer er tussen de maaibeurten in enkele dagen rust is, blijft er steeds geschikt gras voor de vogels om er te foerageren en zich te verschuilen. Maaitrappen kunnen ook over een grotere oppervlakte worden aangelegd, waarbij gecombineerd wordt met meerdere percelen.

Weidevogels hebben het moeilijk in Nederland. De aantallen zijn de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Vooral grutto, kievit en veldleeuwerik hebben het zwaar te verduren. Voedseltekort wordt volgens onderzoek aangewezen als belangrijke reden voor de achteruitgang. Naast nestbescherming is het uitstellen van het maaien van graslanden één van de meest bekende maatregelen.

De achteruitgang van weidevogels in Nederland is niet op te lossen door enkel anders te gaan maaien, wel kunnen Individuele boeren een steentje bijdragen om de kenmerkende vogels in ons landschap te behouden.

Het Weidevogelverbond bestaat uit een coalitie van weidevogelbeherende organisaties, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de verschillende overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet