NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hooge Heide: woningbouw in ruil voor natuur

16 april 2008

Hooge Heide is het bosrijke gebied ten oosten van Rosmalen. Hier wil de gemeente een groot landschapspark ontwikkelen. Hoewel het gebied al veel mooie plekken bevat, moet het in de toekomst een meer aaneengesloten groen gebied worden. Om hier een impuls aan te geven, is het nodig om ook particuliere terreinen beschikbaar te krijgen voor landschap, natuur en recreatie. Een instrument dat het college gaat inzetten om de eigenaren te stimuleren de gebieden te verbeteren, is 'Rood voor Groen': woningbouw in ruil voor natuur.

De gemeente werkt al jaren aan het verbeteren van natuur en landschap in Hooge Heide. Voor de boszone heeft het college specifiek plekken aangewezen waar het gewenst is natuur verder te ontwikkelen. Daarbij is globaal gekeken wat hier aan woningbouw tegenover kan staan. Uitgangspunt hierbij is: zonder natuur geen bebouwing. Door het ontwikkelen van de terreinen wil de gemeente voorkomen dat de gebieden nog verder versnipperen en achteruit gaan door achterstallig beheer. Bovendien wil de gemeente voorkomen dat terreinen worden afgesloten voor bezoekers.

Wat is er al gebeurd?
Hooge Heide is het enige bosgebied binnen de gemeente met bossen, heide en stuifzanden. Het is bovenal ook een waardevol landschappelijk agrarisch gebied. De afgelopen jaren zijn er al wandelroutes uitgezet over de terreinen van Brabant Water, Het Brabants landschap en de Binckhorst. Via klaphekjes kan je van het ene naar het andere gebied lopen. Er zijn poelen gegraven, houtwallen en laanbeplanting aangelegd. Maar ook heeft de gemeente informatieborden geplaatst en parkeerplaatsjes aangelegd voor recreanten. De gemeente werkt hierbij samen met terreineigenaren en de aangrenzende gemeenten Sint-Michielsgestel en Maasdonk.

Mariaburg: aantal woningen in ruil voor nieuwe natuur
Mariaburg is één van de plannen uit de visie die het verst is uitgewerkt. Het voormalige klooster Mariaburg, inclusief bijgebouwen, landbouwgrond en bosgrond, is van een particuliere eigenaar. De gemeente wil de bossen en agrarische gronden gebruiken voor natuurontwikkeling. Door woningbouw toe te staan, kan natuur worden ontwikkeld. De ontwikkelaar van het terrein maakt op dit moment plannen voor de bebouwing. Deze plannen moeten nog een ruimtelijke procedure doorlopen. In Mariaburg heeft de gemeente ca. 17 ha. bos- en landbouwgrond in eigendom gekregen. Het is de bedoeling om na de zomer het terrein open te stellen met klaphekjes en verbindingen met naastgelegen routes.

De Groene Delta
Ook de ontwikkeling van Hooge Heide is een project van De Groene Delta. Onder de noemer "De Groene Delta" werkt de gemeente 's-Hertogenbosch samen met de provincie, waterschappen en natuur- en landbouworganisaties aan de opwaardering van de natuur en het landschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet